Adunarea Generala a Actionarilor

Aceasta sectiune urmareste sa furnizeze informatii cu privire la organizarea si convocarea Adunarii Generale a Actionarilor, conform Actului Constitutiv al societatii. 

Adunarile Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste, cel putin, o data pe an, in cel mult 5 luni, de la incheierea exercitiului financiar.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are competenta sa decida asupra oricaror probleme legate de activitatea Societatii, cu exceptia celor care sunt date de lege in competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Adunarea Generala a Actionarilor se va convoca de catre Consiliul de Administratie, ori de cate ori este necesar.

Consiliul de Administratie va convoca de indata Adunarea Generala a Actionarilor, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, ceI putin 5% din capitalul social. In acest caz, Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc indicat in Convocator.

Structura actionariatului S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Actionar

Numar actiuni

Drepturi de vot

Pondere in capitalul social (%)

Statul roman, prin Ministerul Energiei

269.823.080

269.823.080

70,0071

Alti actionari (persoane fizice si juridice)

115.599.320

115.599.320

29,9929

Total

385.422.400

385.422.400

100,0000