Drepturile si obligatiile actionarilor

Extras din ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., actualizat la data de 09 august 2017:

Art. 10 - Drepturile si obligatiile actionarilor

(1) Dobandirea de catre o persoana a dreptului de proprietate asupra unei actiuni are ca efect dobandirea de drept a statutului de actionar al ROMGAZ S.A, cu toate drepturile si obligatiile care decurg din aceasta calitate, potrivit legii si prezentului Act constitutiv.

(2) Cu exceptiile prevazute de lege, fiecare actiune a carei valoare a fost subscrisa si varsata integral confera actionarului dreptul:

  1. de a participa la sedintele adunarii generale a actionarilor;

  2. de a obtine informatiile necesare exercitarii dreptului de vot si informatiile privind rezultatele votului in adunarea generala a actionarilor;

  3. de a exprima un vot in adunarea generala a actionarilor;

  4. de a obtine dividendele care i se cuvin;

  5. de preferinta, la subscrierea actiunilor nou emise;

  6. de a fi tratat, in mod egal, cu ceilalti actionari care detin actiuni de aceeasi categorie;

  7. orice alte drepturi prevazute de lege si de prezentul Act constitutiv.

(3) Actionarii trebuie sa-si exercite drepturile cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale Societatii si ale celorlalti actionari.

(4) Actionarul care, intr-o anumita operatiune are, fie personal, fie ca reprezentant al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.

(5) Actionarii vor transmite Societatii, din oficiu sau la cererea Societatii, toate datele de identificare, de contact si orice alte date cu caracter personal necesare pentru asigurarea conditiilor de executare a obligatiilor Societatii, prevazute de lege sau de prezentul Act constitutiv.

(6) In situatia modificarii datelor transmise, potrivit alin. 5, transmiterea noilor date se va face de catre actionari din oficiu.

Art. 11 - Exercitarea drepturilor de catre detinatorii certificatelor de depozit

(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor suport in baza carora s-au emis certificatele de depozit revin detinatorilor de certificate de depozit, proportional cu certificatele de depozit detinute si cu luarea in considerare a ratei de conversie intre actiunile suport si certificatele de depozit.

(2) Emitentul certificatelor de depozit in numele caruia sunt inregistrate actiunile suport in baza carora sunt emise certificatele de depozit are calitatea de actionar in intelesul si in vederea aplicarii Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale. In acest sens, emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru informarea corecta, completa si la timp a detinatorilor de certificate de depozit, cu respectarea dispozitiilor inscrise in documentele de emisiune a certificatelor de depozit, cu privire la documentele si materialele informative aferente unei adunari generale a actionarilor, puse la dispozitia actionarilor de catre Societate.

(3) In vederea exercitarii de catre un detinator de certificate de depozit a drepturilor si obligatiilor ce ii revin in legatura cu o adunare generala a actionarilor, respectivul detinator de certificate de depozit va transmite entitatii la care are deschis contul sau de certificate de depozit instructiunile de vot cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, astfel incat respectivele informatii sa poata fi transmise emitentului de certificate de depozit.

(4) Emitentul certificatelor de depozit voteaza in adunarea generala a actionarilor Societatii in conformitate si in limita instructiunilor detinatorilor de certificate de depozit care au aceasta calitate la data de referinta stabilita conform prevederilor legale aplicabile si cu respectarea dispozitiilor inscrise in documentele de emisiune a certificatelor de depozit.

(5) Emitentul de certificate de depozit poate sa exprime in adunarea generala a actionarilor pentru unele dintre actiunile suport voturi diferite de cele exprimate pentru alte actiuni suport.

(6) Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru luarea tuturor masurilor necesare, astfel incat entitatea care tine evidenta detinatorilor de certificate de depozit, intermediarii implicati in prestarea serviciilor de custodie pentru acestia pe piata pe care se tranzactioneaza acestea si/sau orice alte entitati implicate in evidenta detinatorilor de certificate de depozit sa ii raporteze instructiunile de vot ale detinatorilor de certificate de depozit cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.