Notificari tranzactii

In aceasta sectiune, S.N.G.N. ROGAZ S.A. publica notificarile efectuate in conformitate cu prevederile art.150 din Regulamentul 1/2006 al CNVM si ale  art.19 din Regulamentul (UE) nr.596/2014.

Regulamentul CNVM nr.1/2006 a fost abrogat la data intrarii in vigoare a Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv 21 iunie 2018.