Prezentare generala Proiect CCTG

Începând cu ianuarie 2013, Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. a preluat controlul unic direct asupra CTE Iernut, de la Electrocentrale Bucureşti

În cadrul CTE Iernut există cinci instalaţii mari de ardere (IMA):

 • 4 instalaţii mari de ardere, fiecare cu puterea termică de 277 MWt şi formate din câte un grup energetic de 100 MWe (IMA1, IMA2, IMA3 şi IMA4).
 • instalaţie mare de ardere, cu puterea termică de 1108 MWt formată din două grupuri energetice de 200 MWe (IMA5).

CTE Iernut funcţionează pe baza prevederilor din Autorizaţia Integrată de Mediu (AIM) nr.MS 1 din 27 martie 2014.

 • IMA1 și IMA4 beneficiază de o perioadă de tranziţie pentru a ajunge la Valori Limită de Emisie (VLE) de 100mg/Nm3 până la data de 30.06.2020 și va putea funcționa cu VLE de 300 mg/Nm3 până la această dată.
 • IMA2 şi IMA3 au funcţionat pe bază de derogare până la data de 31.12.2015.
 • IMA5 beneficiază de o perioadă de tranziţie pentru a ajunge la VLE de 100 mg/Nm3 până la data de 30.06. 2020 și va putea funcționa cu VLE de 200 mg/Nm3 până la aceasta dată.

Creșterea nivelului de competitivitate al pieței de energie electrică și al celei de gaze naturale, conduce la necesitatea identificării unor variante cât mai eficiente de producere a energiei electrice, care să permită obținerea unor prețuri competitive și îndeplinirea condițiilor privind protecția mediului și reducerea impactului asupra schimbărilor climatice.

Sectorul energetic din România este supus în prezent unor serii de provocări care decurg din alinierea acestuia la politicile energetice europene.

Una dintre direcțiile strategice principale ale S.N.G.N. Romgaz S.A., prevăzută în ”Strategia de dezvoltare pentru perioada 2015-2025”, este consolidarea poziției pe piețele de furnizare a energiei.

În domeniul producerii de energie electrică, Romgaz și-a propus ”eficientizarea activității prin realizarea unor investiții pentru creșterea randamentului Centralei termoelectrice (CTE) Iernut la minim 55%, încadrarea în cerințele de mediu (emisii NOX, CO2) și mărirea siguranței de exploatare”.

În baza unei analize a situației și a performanțelor actuale ale CTE Iernut,  s-au evidenţiat următoarele aspecte cheie:

 • Estimarea unei diferențe de 15 – 20 puncte de randament în favoarea instalațiilor care utilizează cicluri combinate, determinată de compararea randamentelor de producere a energiei electrice (consumurile specifice de combustibil) ale grupurilor existente în cadrul centralei, cu performanțele realizate pe plan mondial în instalații bazate pe utilizarea unui ciclu combinat gaze - abur (randamente de 55 - 57%)
 • Creșterea eficienței energetice la care se adaugă și creșterea flexibilității în exploatare a grupurilor cât și reducerea emisiilor poluante (CO2, NOX etc.)
 • Necesitatea reducerii costurilor de producere a energiei electrice, corelată cu cea de reducere a consumului de hidrocarburi pentru producerea de energie electrică, precum şi eficientizarea acestei activităţi impune  adoptarea unor tehnologii performante, cu consumuri specifice minime

A apărut  ca necesară și oportună analiza posibilităților de modernizare/dezvoltare  a CTE Iernut în vederea îmbunătățirii parametrilor tehnico – economici, a creșterii duratei de exploatare și a încadrării în dispozițiile „Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European” privind emisiile industriale.

S-a hotărât dezvoltarea CTE Iernut din cadrul Sucursalei de Producție Energie Electrică, prin construcția unei centrale noi, într-o varianta constructivă ciclu combinat cu turbine cu gaz, (CCTG) la o putere instalată de max. 430 MW și eficiență electrică brută la sarcină  nominală de peste 56 %

În acest sens, Romgaz a desfășurat o procedură de atribuire prin licitație deschisă în vederea încheierii cu ofertantul câștigător a unui contract de lucrări ce va avea ca obiect realizarea proiectului de   modernizare /dezvoltare a CTE Iernut, respectiv proiectarea, livrarea echipamentelor, execuția lucrărilor necesare și punerea in funcțiune.

 • Prețul contractului este de cca. 268 milioane de euro fără TVA
 • Termenul de finalizare a lucrărilor este de 36  luni  

Conform Studiului de Fezabilitate, cea mai fezabilă soluție este construcția unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat gaze – abur, formată din:

 • 4 turbine cu gaz
 • 4 cazane recuperatoare pentru producere abur, cu trei nivele de presiune
 • 2 turbine cu abur

Soluția tehnică are avantajul unei flexibilități în funcționare și o eficientă de producere a energiei electrice de peste 56 %, fiind în limitele prevăzute de documentele BAT-BREF

Putere electrică brută: 430 MW

 • Eficientă electrică brută la sarcină nominală: 56,42 %
 • Toate cele patru cazane recuperatoare vor funcționa în paralel și vor putea alimenta cu abur oricare dintre cele două turbine cu abur
 • Cele trei grupuri Diesel vor asigura oprirea în condiții de siguranță a instalațiilor în situația lipsei  totale de energie electrică din exterior și repornirea de la zero a primei turbine pe gaz.
 • Grupurile energetice vor fi dispecerizabile și vor asigura Servicii Tehnologice de Sistem (STS): reglaj primar, reglaj secundar, reglaj terțiar rapid, reglajul tensiunii și puterii reactive conform cerințelor de calificare Transelectrica – DEN.

Nouă Centrală va fi o componentă importantă pentru Romgaz în lanțul valoric integrat al gazelor naturale.

Eficiența producerii energiei electrice (%) va crește la 56,42 % față de randamentul actual de cca. 35% - 39%, scăzând consumul de combustibil gaze naturale și implicit emisiile.

Se vor reduce costurile de producere a energiei electrice și va crește siguranța în exploatare.

Prin creșterea flexibilității Centralei, se va consolida prezența pe piața centralizată țintă.

Importanța și impactul pozitiv al noii investiții de la Iernut asupra siguranței   Sistemului Energetic National prin:

Creșterea și imbunătățirea condițiilor de stabilitate în tensiune precum  și calitatea energiei electrice prin asigurarea unei rezerve importante de putere reactivă pentru reglajul de tensiune;

 • Nivelul de adecvanță¹ a SEN, dat fiind funcționarea cu un combustibil alternativ celor existente în SEN, prin asigurarea alimentării cu energie în perioadele în care există deficit din acest punct de vedere în alte tipuri de centrale (energie hidroelectrică redusă în perioadele de secetă, energie fotovoltaică redusă în perioadele cu nebulozitate ridicată, energie eoliană redusă, în perioadele cu viteze mici ale vântului);
 • Compensarea variabilității ridicate a producției de energie electrică din surse de producție regenerabilă prin capabilitățile tehnice superioare ale grupurilor cu incărcare/descărcare rapidă 

Mediul și conservarea naturii

România face tranziţia către o economiei caracterizată prin emisii reduse de dioxid de carbon prin producerea mai curată şi mai eficientă a energiei electrice din gaze naturale, care reprezintă calea principală de a reduce emisiile de seră ale ţării, asigurând în acelaşi timp furnizarea de energie electrică în condiţii de siguranţă şi accesibilitate. 

Calitatea aerului

Centralele moderne cu turbine cu gaz în ciclu combinat, reprezintă tehnologia existentă cea mai curată și eficientă de producere a energiei electrice din combustibili fosili. O astfel de centrală produce mai puțin de jumătate din volumul de dioxid de carbon (CO2) comparativ cu o centrală pe cărbune de dimensiuni echivalente. Spre deosebire de centralele electrice pe combustibili fosili (cum ar fi cărbune și păcură), conținutul de sulfuri din gazele naturale este neglijabil, iar emisiile de pulberi ale centralei electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat vor fi minime.

Operarea noii centrale se va face cu conformarea la cerințele BAT privind emisiile  de NOx și CO pentru instalațiile de ardere tip ciclu combinat gaze-abur:

 • Emisii maxime de NOx: 50 mg/Nmc
 • Realizarea noii investiții va determina reducerea emisiilor de Nox, comparativ cu situația existentă de funcționare a CTE Iernut, cu aproximativ 72 %.
 • Emisii maxime de CO: 100 g/Nmc
 • Emisia specifică CO2  (tCO2/MWh produs)  după punerea în funcțiune a noii centrale va scădea la 0,360, sub valoarea de 0,374 conform cerinței BREF-BAT

Calitatea apelor evacuate

 • Necesarul de apa de răcire pentru proiectul propus, CCTG, va fi de circa 2,24 milioane de mc/an, față de aproximativ 200 milioane mc/an în situația actuală
 • Reducerea volumelor de apă de răcire evacuate va fi semnificativă, cca. 90 % față de situația actuală
 • Temperatura apelor râului Mureș, în aval de deversare, nu va depăși cu mai mult de 6°C temperatura apei Mureșului, din amonte de captare

Impactul vizual și nivelul de zgomot

 • Centralele moderne cu turbine pe gaz în ciclu combinat au un gabarit mult mai redus, au nevoie de mai puțin spațiu și au un impact vizual mult mai mic în comparație cu centralele tradiționale pe combustibili fosili
 • Deoarece peisajul și impactul vizual reprezintă adeseori un motiv de îngrijorare major pentru comunitățile locale și pentru părtile interesate, centrala electrică cu turbine pe gaz în ciclu combinat propusă va fi proiectată astfel încât  impactul vizual asupra împrejurimilor să fie redus
 • În timpul funcționării, echipamentele vor genera un nivel de zgomot <65dB(A) la nivelul incintei industrial
 • Biodiversitate

 • În vecinătatea CTE Iernut există arii protejate vegetale și faunistice :

 • Eleșteele Iernut-Cipău
 • Râpa Lechinta și răul Mureș în amonte și în aval de Centrală
 • Astfel, pentru protejarea mediului acvatic din răul Mureș: 

 • se va efectua monitorizarea ihtiofaunei înainte și după terminarea lucrărilor
 • se va amenaja o scară de pești modernă, funcțională la nivelul barajului de prize, pentru toate speciile de pești în vederea menținerii conectivității longitudinale a râului Mureș

Impactul social

Realizarea unei noi centrale electrice cu turbine pe gaz în ciclu combinat, reprezintă un angajament pe termen lung față de zona Iernut. Va menține locuri de muncă pe termen lung în zonă și reprezintă o investiție substanțială  pentru economia locală.

Când activitătile de construcție vor atinge nivelul maxim,  va fi nevoie de aprox. 800 de angajați pe șantier, creând oportunități directe de angajare, suplimentar față de impulsul dat serviciilor locale de alimentație publică și de servicii de cazare. După finalizare, centrala va crea aproximativ un număr de 150 de locuri de muncă calificate permanente pe perioadă duratei de viață a centralei, de cel puțin 30 de ani.

S-au  luat în considerare modalități de maximizare a beneficiului economic adus comunității locale inclusiv asigurarea de locuri de muncă și oportunități de dezvoltare a competențelor pentru localnici.