{{ header }}

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

 

 

SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

 

ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU

 

ORDINUL MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE 2844/2016

CUPRINS

PAGINA

 

 

Situaţia rezultatului global

1

Situaţia poziţiei financiare

2

Situaţia modificărilor în capitalul propriu

4

Situaţia fluxurilor de trezorerie

5

Note explicative la situaţiile financiare:

7

1.   Informaţii generale

7

2.   Principalele politici contabile

 7

3.   Cifra de afaceri și alte venituri

19

4.   Venituri din investiţii

19

5.   Costul mărfurilor vândute, al materiilor prime și consumabilelor

20

6.   Alte câștiguri sau pierderi

20

7.   Amortizare și depreciere

20

8.   Cheltuieli cu personalul

21

9.   Cheltuieli financiare

21

10. Alte cheltuieli

21

11. Impozitul pe profit

22

12. Imobilizări corporale

24

13. Explorarea şi evaluarea resurselor de gaze naturale

26

14. Alte imobilizări necorporale. Active privind drepturile de utilizare

27

15. Stocuri

28

16. Creanţe

28

17. Capital social

30

18. Rezerve

31

19. Provizioane

31

 

20. Venituri în avans

34

21. Datorii comerciale şi alte datorii

35

22. Instrumente financiare

35

23. Tranzacţii şi solduri cu entităţi afiliate

37

24. Informaţii privind membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere

38

25. Investiții în filiale și asociaţi

38

26. Alte investiții financiare

39

27. Numerar şi echivalente de numerar

40

28. Alte active financiare

40

 

29. Active deținute pentru cedare și datorii asociate activelor

41

30. Angajamente acordate

41

31. Angajamente primite

41

 

32. Contingenţe

42

33. Angajamente comune

43

34. Onorariile auditorilor

43

 

35. Evenimente ulterioare datei bilanţului

43

36. Aprobarea situaţiilor financiare

43

 

Nota

 

Anul încheiat la

31 decembrie 2021

 

Anul încheiat la

31 decembrie 2020

 

'000 RON

 

'000 RON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cifra de afaceri

3

 

5.725.214

 

3.926.034

Costul mărfurilor vândute

5

 

(281.587)

 

(18.615)

Venituri din investiţii

4

 

85.963

 

67.957

Alte câştiguri sau pierderi

6

 

18.838

 

(5.583)

Câștiguri/(pierderi) nete din deprecierea creanțelor

16

 

349.989

 

17.551

Variația stocurilor

 

74.787

 

(16.151)

Materii prime și consumabile

5

 

(68.862)

 

(49.629)

Amortizare și depreciere

7

 

(613.272)

 

(594.689)

Cheltuieli cu personalul

8

 

(694.324)

 

(696.518)

Cheltuieli financiare

9

 

(16.739)

 

(16.999)

Cheltuieli cu explorarea

13

 

(1.197)

 

(26.509)

Alte cheltuieli

10

 

(2.546.438)

 

(1.163.456)

Alte venituri

3

 

169.567

 

25.378

Profit înainte de impozitare

 

2.201.939

 

1.448.771

Cheltuiala cu impozitul pe profit

11

 

(239.430)

 

(169.886)

Profitul anului

 

1.962.509

 

1.278.885

Alte elemente ale rezultatului global

 

 

 

 

 

Elemente ce nu vor fi reclasificate în rezultat

 

 

 

 

 

 

Câștiguri/(pierderi) actuariale din actualizarea provizionului pentru beneficiile salariaților

19 c)

 

(34.357)

 

(16.172)

Impozit pe profit aferent elementelor ce nu vor fi reclasificate în rezultat

11

 

5.496

 

2.588

Total elemente ce nu vor fi reclasificate în rezultat

 

 

(28.861)

 

(13.584)

Total alte elemente ale rezultatului global, nete de impozit pe profit

 

 

(28.861)

 

(13.584)

Rezultatul global al anului

 

1.933.648

 

1.265.301

 

Situaţiile financiare au fost avizate de Consiliul de Administrație la 28 martie 2022.

 

       

Aristotel Marius Jude

Director General

Răzvan Popescu

Director Economic

                                                                                                                             

                                                                           

                                                                                      


Nota

 

31 decembrie 2021

31 decembrie 2020

 

 

'000 RON

'000 RON

ACTIVE

 

 

Active imobilizate

 

Imobilizări corporale

12

 

4.559.588

 

4.888.163

Alte imobilizări necorporale

14

 

15.263

 

14.030

Investiţii în filiale

25 a)

 

66.056

 

66.056

Investiţii în asociați

25 b)

 

120  

 

120  

Creanţe privind impozitul amânat

11

 

288.087

 

294.268

Investiția netă în leasing

 

 

354

 

424

Active privind drepturile de utilizare

14

 

6.739

 

7.442

Alte investiții financiare

26

 

5.616

 

5.378

Total active imobilizate

 

4.941.823

 

5.275.881

Active circulante

 

 

 

 

Stocuri

15

 

292.966

 

229.945

Creanțe comerciale și alte creanțe

16 a)

 

1.335.118

 

574.273

Costul obținerii de contracte cu clienții

 

 

483   

 

651  

Alte active financiare

28

 

392.359

 

1.975.507

Alte active

16 b)

 

66.485

 

56.025

Investiția netă în leasing

 

 

78

 

71

Numerar și echivalente de numerar

27

 

3.572.651

 

392.857

Total active circulante

 

5.660.140

 

3.229.329

Active deținute pentru cedare

29

 

693.035

 

710.944

Total active

 

11.294.998

 

9.216.154

CAPITALURI ȘI DATORII

 

 

 

 

Capitaluri

 

 

 

 

Capital social

17

 

385.422

 

385.422

Rezerve

18

 

2.920.174

 

2.219.941

Rezultat reportat

 

5.684.411

 

5.140.902

Total capitaluri

 

8.990.007

 

7.746.265

Datorii pe termen lung

 

 

 

 

Provizioane pentru beneficii acordate la pensionare

19

 

144.880

 

119.432

Venituri în avans

20

 

230.438

 

136.308

Datorii cu leasing

 

 

7.211

 

7.844

Provizioane

19

 

377.157

 

493.176

 

 

 

 

Total datorii pe termen lung

 

 

759.686

 

756.760


 

Nota

 

31 decembrie 2021

 

31 decembrie 2020

 

'000 RON

'000 RON

 

 

 

 

 

 

Datorii curente

 

 

Datorii comerciale

21

 

71.268

 

91.060

Datorii privind contractele cu clienții

 

 

204.384

 

81.318

Datorii cu impozitul pe profit curent

 

52.299

 

57.890

Venituri în avans

20

 

49

 

10.899

Provizioane

19

 

228.877

 

147.566

Datorii cu leasingul

 

 

809

 

757

Alte datorii

21

 

927.625

 

252.150

 

 

 

 

Total datorii curente

 

1.485.311

 

641.640

 

 

 

 

Datorii asociate direct cu activele deținute pentru cedare

29

 

59.994

 

71.489

 

 

 

 

 

 

Total datorii

 

2.304.991

 

1.469.889

 

 

 

 

Total capitaluri și datorii

 

11.294.998

 

9.216.154

 

 

 

Situaţiile financiare au fost avizate de Consiliul de Administrație la 28 martie 2022.

 

Aristotel Marius Jude

Director General

Răzvan Popescu

Director Economic

 

                                                                                                                                         

 

 

 

Capital

social

Rezerva

legală

Alte

rezerve (nota 18)

Rezultatul

reportat **)

 

Total

'000 RON

'000 RON

'000 RON

'000 RON

 

'000 RON

 

 

Sold la  1 ianuarie 2021

385.422

 

77.084

 

2.142.857

 

5.140.902

 

7.746.265

Rezultatul anului

-

 

-

 

-

 

1.962.509

 

1.962.509

Alocare dividende *)

-

 

-

 

-

 

(689.906)

 

(689.906)

Transfer la alte rezerve

-

 

-

 

650.228

 

(650.228)

 

-

Creștere rezerve aferente profitului reinvestit

-

 

-

 

50.005

 

(50.005)

 

-

Alte elemente ale rezultatului global al anului

-

 

-

 

-

 

(28.861)

 

(28.861)

 

Sold la 31 decembrie 2021

385.422

 

77.084

 

2.843.090

 

5.684.411

 

8.990.007

Sold la  1 ianuarie 2020

385.422

 

77.084

 

1.502.818

 

5.136.170

 

7.101.494

Rezultatul anului

-

 

-

 

-

 

1.278.885

 

1.278.885

Alocare dividende *)

-

 

-

 

-

 

(620.530)

 

(620.530)

Transfer la alte rezerve

-

 

-

 

580.630

 

(580.630)

 

-

Creștere rezerve aferente profitului reinvestit

-

 

-

 

59.409

 

(59.409)

 

-

Alte elemente ale rezultatului global al anului

-

 

-

 

-

 

(13.584)

 

(13.584)

 

Sold la 31 decembrie 2020

385.422

 

77.084

 

2.142.857

 

5.140.902

 

7.746.265

*) În cursul anului 2021, acţionarii Societăţii au aprobat distribuirea de dividende în sumă de 689.906 mii RON (2020: 620.530 mii RON), dividendul pe acţiune fiind de 1,79 RON (2020: 1,61 RON).

 

**) Rezultatul reportat include rezerva aferentă cotei geologice constituite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltării şi modernizării producţiei de ţiţei şi gaze naturale, rafinării, transportului şi distribuţiei petroliere. Ulterior tranziţiei Societăţii la IFRS, rezerva existentă la 31 decembrie 2012 a fost transferată în rezultatul reportat. Acest rezultat se repartizează pe măsura amortizării, respectiv casării, activelor finanțate din această sursă, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. La 31 decembrie 2021 rezultatul reportat aferent cotei geologice este în sumă de 806.840 mii RON (31 decembrie 2020: 927.499 mii RON).

Situaţiile financiare au fost avizate de Consiliul de Administrație la 28 martie 2022.

Aristotel Marius Jude

Director General

Răzvan Popescu

Director Economic

                                                                                                                                   

Anul încheiat la

31 decembrie 2021

 

Anul încheiat la

31 decembrie 2020

'000 RON

 

'000 RON

 

 

 

 

Fluxuri de trezorerie din activități operaționale

 

 

 

 

Profit net

1.962.509

 

1.278.885

 

 

 

Ajustări pentru:

 

 

 

Cheltuiala cu impozitul pe profit (nota 11)

239.430

 

169.886

Cheltuiala cu dobânda (nota 9)

557

 

592

Venit din dividende (nota 4)

(28.065)

 

(21.097)

Efectul trecerii timpului asupra provizionului de dezafectare (nota 9, nota 19)

16.182

 

16.407

Venituri din dobânzi (nota 4)

(57.898)

 

(46.860)

Pierdere netă din cedarea activelor imobilizate (nota 6)

(321)

 

7

Variaţia provizionului de dezafectare recunoscută în rezultatul perioadei, cu excepția efectului trecerii timpului (nota 19)

(20.646)

 

24.248

Variaţia altor provizioane (nota 19)

69.366

 

66.134

Deprecierea netă a activelor de explorare (nota 7, nota 13)

37.046

 

97.695

Pierderi din proiecte de explorare (nota 13)

33

 

836

Deprecierea netă a activelor imobilizate (nota 7)

182.470

 

125.997

Amortizarea activelor imobilizate (nota 7)

393.756

 

370.997

Amortizarea costului contractelor

1.626

 

795

(Câștiguri)/Pierderi din active financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere (nota 6)

10

 

10

(Câștiguri)/pierderi nete din creanţele comerciale şi alte creanţe

(378.352)

 

(19.700)

Alte câștiguri sau pierderi

6.273   

 

-  

Deprecierea netă a stocurilor (nota 6, nota 15)

3.300

 

7.488

Venituri din datorii prescrise

(810)

 

(368)

Venituri din subvenţii (nota 20)

(9)

 

(7)

 

 

 

2.426.457

 

2.071.945

 

Mișcări în capitalul circulant:

 

 

 

 (Creştere)/Scădere stocuri

(65.944)

 

59.201

 (Creştere)/Scădere creanţe comerciale și alte creanţe

(412.742)

 

47.383

Creştere/(Scădere) datorii comerciale şi alte datorii

788.724

 

20.914

 

 

 

Numerar generat din activități operaționale

2.736.495

 

2.199.443

 

 

 

Dobândă plătită

(4)

 

(3)

Impozit pe profit plătit

(226.210)

 

(211.720)

Numerar net generat din activități operaționale

2.510.281

 

1.987.720

Anul încheiat la

31 decembrie 2021

Anul încheiat la

31 decembrie 2020

'000 RON

'000 RON

 

 

 

 

Fluxuri de numerar din activități de investiții

 

 

 

 

 

 

 

Investiții în alte entități

(250)

 

-

Constituire depozite bancare şi achiziție titluri de

stat

(3.821.852)

 

(2.877.758)

Depozite bancare şi titluri de stat ajunse la

maturitate

5.394.162

 

1.988.026

Dobânzi încasate

57.854

 

37.565

Încasări din vânzarea de imobilizări

513

 

1.733

Încasări din alte investiții financiare

2

 

-

Dividende primite

28.065

 

21.097

Plăți pentru achiziția de active imobilizate

(300.072)

 

(515.667)

Plăți pentru achiziția de active de explorare

(91.865)

 

(66.516)

Încasări - leasing

105

 

103

 

 

 

Numerar net utilizat în activități de investiții

1.266.662

 

(1.411.417)

 

 

 

Fluxuri de numerar din activităţi de finanțare

 

 

 

 

Dividende plătite

(690.027)

 

(620.346)

Plăți leasing

(1.270)

 

(1.184)

Subvenții rambursate

-

 

(50)

Subvenții primite (nota 20)

94.148

 

115.027

 

 

 

 

Numerar net utilizat în activităţi de finanțare

(597.149)

 

(506.553)

 

Creştere/(Scădere) netă de numerar și

echivalente de numerar

3.179.794

 

69.750

 

 

 

Numerar și echivalente de numerar la începutul

anului

392.857

 

323.107

 

 

 

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul

anului

3.572.651

 

392.857

 

 

 

Situaţiile financiare au fost avizate de Consiliul de Administrație la 28 martie 2022.

 

 

 

                                                                                                                                          

Aristotel Marius Jude

Director General

Răzvan Popescu

Director Economic


1.          INFORMAŢII GENERALE

 

Informaţii cu privire la S.N.G.N. Romgaz S.A. („Societatea”/„Romgaz”)

S.N.G.N. Romgaz S.A. este organizată ca societate pe acțiuni, în conformitate cu legile aplicabile în România.

Sediul social al Societății este la Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 4, cod 551130, judeţul Sibiu.

Statul Român, prin Ministerul Energiei, este acţionar majoritar la S.N.G.N. Romgaz S.A. alături de alte persoane fizice și juridice (nota 17).

Romgaz are ca activitate principală:

1. cercetarea geologică pentru descoperirea rezervelor de gaze naturale, ţiţei şi condensat;

2. exploatarea, producţia şi valorificarea, inclusiv prin comercializare, a resurselor minerale;

3. producţia de gaze naturale pentru:

 • asigurarea continuităţii fluxului de înmagazinare;

 • consumul tehnologic;

 • livrarea în sistemul de transport.

4. punerea în producţie, intervenţii, reparaţii capitale la sondele ce echipează depozitele, precum şi la sondele de extracţie a gazelor naturale, pentru activitatea proprie şi pentru terţi;

5. producția și furnizarea de energie electrică.

2.          PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE

Declaraţia de conformitate

Situațiile financiare individuale („Situațiile financiare”) ale Societății au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS (OMF 2844/2016). În scopul întocmirii acestor situații financiare, moneda funcțională a Societății este considerată a fi leul românesc (RON).

Bazele contabilizării

Situaţiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuităţii activităţii. Principalele politici contabile sunt prezentate mai jos.

Contabilitatea este ţinută în limba română și în moneda națională. Elementele incluse în aceste situații financiare sunt exprimate în lei românești. Cu excepția cazurilor în care se menționează altfel, sumele sunt prezentate în mii lei (mii RON).

Valoarea justă

Valoarea justă reprezintă prețul care ar fi primit ca urmare a vânzării unui activ sau prețul care ar fi plătit pentru a transfera o datorie printr-o tranzacție normală între participanții la piață, la data evaluării, indiferent dacă acest preț este observabil sau estimat folosind o tehnică de evaluare directă. În estimarea valorii juste a unui activ sau a unei datorii, Societatea ia în considerare caracteristicile activului sau ale datoriei pe care participanții la piață le-ar lua în considerare în determinarea prețului activului sau datoriei, la data evaluării. Valoarea justă în scopuri de evaluare și/sau prezentare în situațiile financiare este determinată pe o astfel de bază, cu excepția evaluărilor care sunt similare cu valoarea justă, dar nu reprezintă valoare justă, cum ar fi valoarea realizabilă netă în IAS 2 „Stocuri” sau valoarea de utilizare în IAS 36 „Deprecierea activelor”.

În plus, în scopuri de raportare financiară, evaluările la valoarea justă sunt clasificate în Nivelul 1, 2 sau 3, în funcție de gradul în care informațiile necesare determinării valorii juste sunt observabile și importanța acestor informații pentru Societate, după cum urmează:

 • informații de Nivelul 1 – prețuri cotate (neajustate), pe piețe active, pentru active și datorii identice cu cele pe care Societatea le evaluează;

 • informații de Nivelul 2 – informații, altele decât prețurile cotate incluse în nivelul 1, care sunt observabile pentru activul sau datoria evaluată, direct sau indirect; și

 • informații de Nivelul 3 – informații neobservabile pentru activ sau datorie.

Filiale

Filiala este o entitate controlată de Societate. În stabilirea existenței controlului, Societatea analizează următoarele:

 • dacă deține autoritate asupra entităţii în care s-a investit;

 • dacă are expunere sau drepturi la rezultatele variabile pe baza implicării sale în entitatea în care s-a investit;

 • dacă are capacitatea de a-şi utiliza autoritatea asupra entităţii în care s-a investit pentru a influenţa valoarea rezultatelor Societății.

Investiția în filiale este recunoscută la cost mai puțin ajustările cumulate de depreciere.

Entităţi asociate

O entitate asociată este o societate asupra căreia Societatea exercită o influenţă semnificativă prin participarea la luarea deciziilor de politică financiară şi operaţională ale entităţii în care s-a investit. Investițiile în entități asociate sunt înregistrate la cost mai puțin ajustările cumulate de depreciere.

Angajamente comune

Un angajament comun este un angajament în cadrul căruia două sau mai multe părți dețin controlul în comun. Controlul comun reprezintă controlul partajat al unui angajament, convenit prin contract, care există numai atunci când deciziile legate de activitățile relevante necesită consimțământul unanim al părților care dețin controlul comun.

Un angajament comun este fie o exploatare în participație, fie o asociere în participație.

O exploatare în participație este un angajament comun în cadrul căruia părțile care dețin controlul comun al angajamentului au drepturi la activele și obligațiile privind datoriile aferente angajamentului. Părțile respective se numesc operatori într-o exploatare în participație.

O asociere în participație este un angajament comun în cadrul căruia părțile care dețin controlul comun al angajamentului au drepturi la activele nete ale angajamentului. Părțile respective se numesc asociați într-o asociere în participație.

Exploatări în participație

În raport cu interesul său într-o exploatare în participație, Societatea recunoaște:

 • activele sale, inclusiv partea sa din orice active deținute în comun;

 • datoriile sale, inclusiv partea sa din orice datorii suportate în comun;

 • veniturile sale din vânzarea părții din producție care îi revine în urma exploatării în participație;

 • partea sa din veniturile care rezultă în urma vânzării producției de către exploatarea în participație; și

 • cheltuielile sale, inclusiv partea sa din orice cheltuieli suportate în comun.

Ca operator într-o exploatare în participație, Societatea contabilizează activele, datoriile, veniturile și cheltuielile aferente intereselor sale într-o exploatare în participație în conformitate cu IFRS aplicabile activelor, datoriilor, veniturilor și cheltuielilor specifice.

Dacă Societatea participă, dar nu deține controlul în comun al unei exploatări în participație, contabilizează participația sa în angajament în conformitate cu paragrafele de mai sus, dacă are drepturi la activele și are obligații privind datoriile exploatării în participație.

Dacă Societatea participă, dar nu deține controlul în comun al unei exploatări în participație, nu are drepturi la activele și nu are obligații privind datoriile exploatării în participație, aceasta contabilizează participația sa în exploatarea în participație în conformitate cu IFRS aplicabile participației respective.

Asocieri în participație

Ca asociat într-o asociere în participație, în situațiile financiare, Societatea recunoaște interesul său într-o asociere în participație drept investiție, la cost, dacă deține controlul comun.


Standardele şi interpretările intrate în vigoare în perioada curentă

Următoarele standarde și amendamente sau îmbunătățiri la standardele existente emise de către IASB şi adoptate de către UE au intrat în vigoare pentru perioada curentă:

 • Amendamente la IFRS 16 „Contracte de leasing”: concesii privind chiria ca urmare a Covid 19 pentru perioade ulterioare datei de 30 iunie 2021 (aplicabile perioadelor anuale începând cu sau după 1 aprilie 2021);

 • Amendamente la IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 şi IFRS 16: Reforma ratei dobânzii de referință – Faza a 2-a (aplicabilă perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2021);

 • Amendamente la IFRS 4 “Contracte de asigurare” – amânarea aplicării IFRS 9 (aplicabile perioadelor anuale  începând cu sau după 1  ianuarie 2021).

Adoptarea acestor amendamente, interpretări sau îmbunătățiri la standardele existente nu a dus la modificări ale politicilor contabile ale Societății.

Standarde şi interpretări emise de IASB dar care nu au fost încă adoptate de UE

În prezent, IFRS adoptate de UE nu diferă semnificativ de IFRS adoptate de IASB, cu excepția următoarelor standarde, amendamente sau îmbunătățiri la standardele și interpretările existente, care nu au fost aprobate pentru a fi utilizate la data publicării situațiilor financiare:

 • Amendamente la IAS 1 „Prezentarea situatilor financiare: clasificarea datoriilor ca fiind pe termen scurt sau lung şi clasificarea datoriilor ca fiind pe termen scurt sau lung - Amânarea datei de intrare în vigoare” (aplicabile perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023);

 • Amendamente la IAS 1 „Prezentarea situațiilor financiare” și declarația nr. 2 privind aplicarea practică a IFRS “Prezentarea politicilor contabile” (aplicabile perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023);

 • Amendamente la IAS 8 „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori: definirea estimărilor contabile” (aplicabile perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023);

 • Amendamente la IAS 12 „Impozitul pe profit: Impozitul pe profit amânat aferent activelor și datoriilor ce decurg dintr-o singură tranzacție” (aplicabile perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023);

 • Amendamente la IFRS 17 „Contracte de asigurare”: aplicarea inițială a IFRS 17 și IFRS 9 – informații comparative (aplicabile perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023).

Societatea este în curs de evaluare a efectului pe care aceste standarde, amendamente sau îmbunătățiri la standardele și interpretările existente îl pot avea asupra situaţiilor financiare ale Societății în perioada iniţială de aplicare.

Standarde şi interpretări emise de IASB care au fost adoptate de UE, dar nu au intrat încă în vigoare

La data emiterii situațiilor financiare, următoarele standarde, amendamente la standardele existente și interpretări emise de IASB și adoptate de UE au fost emise, dar nu intraseră în vigoare:

 • IFRS 17 „Contracte de asigurare”, inclusiv Amendamente la IFRS 17 (aplicabil perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023);

 • Amendamente la IFRS 3 „Combinări de întreprinderi” (aplicabile perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2022);

 • Amendamente la IAS 16 „Imobilizări corporale” (aplicabile perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2022);

 • Amendamente la IAS 37 “Provizioane, datorii contingente și active contingente” (aplicabile perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2022);

 • Îmbunătăţiri anuale 2018-2020 (aplicabile perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2022).

Societatea nu a adoptat aceste stadarde și amendamente înaintea intrării lor în vigoare. Societatea nu estimează că aceste modificări vor avea un efect semnificativ asupra situațiilor financiare.

Segmente de activitate

Informația raportată principalului factor de decizie în vederea alocării resurselor și evaluării performanței segmentului, se concentrează pe segmentul de producție gaze, segmentul de producţie și furnizare a energiei electrice şi altele, inclusiv activitatea desfășurată la sediu. Directorii Societăţii au ales să organizeze Societatea în jurul diferențelor în activitățile desfășurate.


Concret, Societatea este organizată în următoarele segmente:

 • producție, care include activitățile de explorare, producția de gaze naturale și comerțul cu gaz obținut din producția proprie sau achiziționat din producția internă sau din import pentru revânzare; aceste activităţi sunt efectuate de sucursalele Mediaş, Mureş şi Bratislava;

 • activități de producție și furnizare a energiei electrice, efectuate de sucursala Iernut;

 • alte activități, cum ar fi transportul tehnologic, operațiunile la sonde și activități corporative.

Tranzacțiile între segmentele Societăţii au loc la cost.

Având în vedere includerea situațiilor financiare individuale și a celor consolidate într-un singur raport financiar anual, Societatea nu prezintă în situațiile financiare individuale informații pe segmente.

Recunoaşterea veniturilor

a)         Venituri din contractele cu clienții

Societatea recunoaște contractele cu clienții atunci când sunt îndeplinite toate criteriile de mai jos:

 • părțile din contract au aprobat contractul și se angajează să îndeplinească obligațiile care le revin;

 • Societatea poate identifica drepturile fiecărei părți în ceea ce privește bunurile sau serviciile ce vor fi transferate;

 • Societatea poate identifica termenii de plată;

 • contractul are conținut comercial;

 • este probabil ca Societatea să încaseze contravaloarea bunurilor livrate și a serviciilor prestate.

Veniturile din contractele cu clienții sunt recunoscute atunci când, sau pe măsură ce, Societatea transferă bunurile sau prestează serviciile către client, respectiv, clientul obține controlul asupra acestora.

În funcție de natura bunurilor sau serviciilor, veniturile pot fi recunoscute în timp sau la un moment specific.

Veniturile sunt recunoscute în timp dacă:

 • clientul primește și consumă simultan beneficiile generate de obținerea bunurilor și serviciilor pe măsură ce Societatea execută obligația;

 • executarea de către Societate creează sau îmbunătățește un activ pe care clientul îl controlează pe măsură ce activul este creat sau îmbunătățit;

 • executarea de către Societate nu creează un activ cu o utilizare alternativă pentru Societate.

Toate celelalte venituri care nu îndeplinesc criteriile de mai sus sunt recunoscute la un moment specific.

Pentru ca veniturile să poată fi recunoscute în timp, Societatea evaluează progresul către îndeplinirea obligației de executare, folosind metode bazate pe rezultate sau metode bazate pe intrări, în funcție de natura bunului sau serviciului transferat către client. Veniturile sunt recunoscute doar dacă Societatea poate evalua în mod rezonabil rezultatul obligației de executare, sau, dacă acesta nu poate fi estimat, doar la nivelul costurilor suportate pe care estimează că le va recupera de la client.

Veniturile din contractele cu clienții se referă, în principal, la vânzările de gaze naturale, livrarea de energie electrică și servicii conexe. Veniturile aferente acestor contracte sunt recunoscute la un moment specific, pe baza cantităților efective, la prețurile stabilite în contractele încheiate.

Contractele încheiate de Societate nu conțin componente de finanțare semnificative.

b)         Alte venituri

Veniturile din chirii din contractele de leasing operaţional unde Societatea este locator sunt recunoscute pe baza principiilor contabilităţii de angajamente în conformitate cu substanţa contractelor aferente.

Veniturile din dobânzi sunt recunoscute periodic, în mod proporţional, pe măsura generării venitului, conform contabilităţii de angajamente.

Dividendele sunt recunoscute ca venituri în momentul în care se stabileşte dreptul legal de a primi aceste sume.

Cheltuieli de explorare

Costurile aferente prospecțiunilor seismice, studiilor geologice, geofizice și ale altor activități de explorare similare se recunosc drept cheltuieli de explorare în situatia rezultatului global în perioada în care au loc.

Cheltuielile de explorare includ, de asemenea, valorile nete ale activelor de explorare care nu au identificat resurse de gaze şi au fost casate.

Valute

Moneda funcţională este moneda mediului economic de bază în care Societatea operează şi este moneda în care Societatea generează fluxuri de trezorerie. Societatea operează în România şi are leul românesc (RON) ca monedă funcţională.

În întocmirea situaţiilor financiare ale Societății, tranzacţiile în alte monede (valute) decât moneda funcţională sunt înregistrate la cursul de schimb în vigoare la data tranzacţiilor. La data fiecăror situații financiare, elementele monetare denominate în valută sunt evaluate la cursurile de schimb în vigoare la acea dată.

Diferenţele de curs de schimb sunt recunoscute în rezultat în perioada în care apar.

Elementele nemonetare care sunt măsurate la cost istoric într-o monedă străină nu sunt reevaluate.

Beneficiile angajaţilor

Beneficii acordate la pensionare

În cursul activităţii, Societatea face plăţi către Statul Român în contul angajaţilor săi la ratele stabilite de legislaţia în vigoare. Toţi angajaţii Societăţii sunt membri ai planului de pensii al statului român. Aceste costuri sunt recunoscute în situaţia rezultatului global odată cu recunoaşterea salariilor.

În baza contractului colectiv de muncă, Societatea este obligată să plătească salariaţilor săi în momentul pensionării un multiplicator al salariului brut, în funcţie de vechimea în muncă în industria gazului metan/industria energiei electrice, condiţiile de muncă etc. În acest sens, Societatea a înregistrat un provizion pentru beneficii acordate la pensionare. Acest provizion este actualizat anual şi este calculat după metode actuariale pe baza estimării salariului mediu, a numărului mediu de salarii de plată la pensionare, a estimării perioadei când acestea vor fi plătite, fiind adus la valoarea prezentă folosind un factor de actualizare bazat pe dobânda aferentă unor investiţii cu grad maxim de siguranţă (titluri de stat). Pe măsura plății beneficiilor, provizionul se diminuează prin reluarea la venituri a unei sume echivalente.

Câștigurile, respectiv, pierderile actuariale sunt recunoscute în alte elemente ale rezultatului global. Acestea reprezintă modificări ale valorii actualizate a obligației privind beneficiile determinate ca urmare a ajustărilor statistice și modificărilor ipotezelor actuariale. Orice alte modifcări ale provizionului se recunosc în rezultatul anului.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi, deci, nu are nici un fel de alte obligaţii referitoare la pensii.

Participarea salariaţilor la profit

Societatea înregistrează în situaţiile financiare un provizion cu privire la fondul de participare a salariaților la profit în conformitate cu legislația in vigoare.

Obligaţiile referitoare la fondul de participare a salariaţilor la profit se decontează în mai puţin de un an şi sunt evaluate la sumele care se estimează a fi plătite în momentul decontării.

Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligaţie legală sau implicită rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligaţiei este necesară o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice şi când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce priveşte valoarea obligaţiei.

Provizioane pentru emisii de gaze cu efect de seră

Societatea recunoaște un provizion pentru deficitul dintre emisiile efective si numărul de certificate CO2 deţinute, evaluat la  o valoare egală cu cea mai bună estimare a sumelor necesare pentru stingerea obligaţiilor.

Provizioane pentru dezafectarea sondelor

Datoriile pentru costurile de dezafectare sunt recunoscute ca urmare a obligaţiei Societăţii de a abandona o sondă, sau de a demonta şi îndepărta o instalație sau un element al unei instalații și pentru a restaura locul unde este localizată, atunci când poate fi făcută o estimare rezonabilă a acestei datorii.

Societatea a înregistrat un provizion pentru dezafectarea sondelor.

Acest provizion a fost calculat pe baza estimării costurilor viitoare determinate în funcţie de condiţiile şi cerinţele locale şi a fost adus la valoarea prezentă folosind rata de dobândă la titlurile de stat pe termen lung. Această rată și costurile estimate pentru dezafectare se actualizează anual.

Provizionul de dezafectare are la bază durata economică a câmpurilor pe care se află situate sondele, chiar dacă această durată depășește durata acordurilor de concesiune aferente, întrucât se consideră că această durată poate fi prelungită.

Un element corespondent de imobilizare corporală cu o valoare echivalentă cu cea a provizionului este, de asemenea, recunoscut. Acesta este amortizat ulterior, ca parte componentă a imobilizării corporale.

Societatea aplică IFRIC 1 „Modificări ale datoriilor existente din dezafectare, restaurare și de natură similară” pentru modificările obligaţiilor de dezafectare, restaurare și datoriilor similare.

Modificarea provizionului pentru dezafectarea sondelor este înregistrată după cum urmează:

a. cu condiția îndeplinirii criteriilor specificate la punctul b., modificările provizionului sunt capitalizate sau scăzute din costul activului în perioada respectivă;

b. valoarea dedusă din costul activului nu depăşeşte valoarea netă contabilă a acestuia. Dacă diminuarea provizionului este mai mare decât valoarea netă contabilă a activului, diferenţa este recunoscută în rezultat;

c. în cazul în care ajustarea duce la o majorare a costului unui activ, Societatea ia în considerare dacă aceasta este un indiciu că noua valoare contabilă a activului poate să nu fie complet recuperabilă. Dacă un astfel de indiciu există,

Societatea testează activul pentru depreciere, estimându-i valoarea recuperabilă și contabilizează orice pierdere din depreciere.

Odată ce activul aferent a ajuns la finalul duratei de viaţă utilă, toate modificările ulterioare ale datoriei sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere în perioada în care au loc. 

Efectul trecerii timpului asupra provizionului de dezafectare este recunoscut în rezultatul fiecărei perioade, ca o cheltuială financiară.

Impozitarea

Cheltuiala cu impozitul pe profit reprezintă suma impozitului curent şi a impozitului amânat.

Impozitul curent

Impozitul curent se bazează pe profitul impozabil al perioadei. Profitul impozabil diferă de profitul raportat în situația rezultatului global, deoarece exclude elementele de venituri şi cheltuieli care sunt impozabile sau deductibile în alte perioade şi exclude, de asemenea, elementele care nu sunt niciodată impozabile sau deductibile. Datoria Societății privind impozitul curent este calculată utilizând ratele de impozitare care au fost adoptate sau în mare măsură adoptate la finalul perioadei de raportare.

Impozitul amânat

Impozitul amânat este recunoscut asupra diferenţelor dintre valoarea contabilă a activelor şi datoriilor din situaţiile financiare şi bazele corespunzătoare de impozitare utilizate în calculul profitului impozabil şi este determinat utilizând metoda pasivului bilanţier.

Datoriile cu impozitul amânat sunt în general recunoscute pentru toate diferenţele temporare impozabile, iar activul de impozit amânat este în general recunoscut pentru toate diferenţele temporare deductibile în măsura în care este probabil să existe profituri impozabile asupra cărora să poată fi utilizate acele diferenţe temporare deductibile. Astfel de active şi datorii nu sunt recunoscute dacă diferenţa temporară provine din fondul comercial sau din recunoaşterea iniţială (alta decât dintr-o combinare de întreprinderi) a altor active şi datorii într-o tranzacţie care nu afectează nici profitul impozabil şi nici profitul contabil.

Datoriile cu impozitul amânat sunt recunoscute pentru diferenţele temporare impozabile aferente investiţiilor în asociaţi şi intereselor în asociaţiile în participaţiune, cu excepţia cazurilor în care Societatea este în măsură să controleze stornarea diferenţei temporare şi este probabil ca diferenţa temporară să nu fie stornată în viitorul previzibil. Impozitul amânat activ provenit din diferenţele temporare deductibile asociate cu astfel de investiţii şi interese sunt recunoscute numai în măsura în care este probabil să existe suficiente profituri impozabile asupra cărora să se utilizeze beneficiile aferente diferenţelor temporare şi se estimează că vor fi reversate în viitorul apropiat.

Valoarea contabilă a activelor cu impozitul amânat este revizuită la data fiecăror situaţii financiare şi este redusă în măsura în care nu mai este probabil să existe suficiente profituri impozabile pentru a permite recuperarea integrală sau parţială a activului.


Activele și datoriile cu impozitul amânat sunt evaluate la ratele de impozitare estimate a fi aplicate în perioada în care datoria este decontată sau activul este realizat, pe baza ratelor de impozitare şi a legilor fiscale care au fost adoptate sau în mare măsură adoptate până la finalul perioadei de raportare. Evaluarea activelor şi datoriilor cu impozitul amânat reflectă consecinţele fiscale ale modului în care Societatea estimează, la data raportării, că va recupera sau va deconta valoarea contabilă a activelor şi datoriilor sale.

Activele și datoriile cu impozitul amânat sunt compensate atunci când există un drept legal de a compensa activele și datoriile curente cu impozitul şi când acestea privesc impozitele pe venit impuse de aceeaşi autoritate fiscală, iar Societatea intenţionează să-şi deconteze activele de impozit amânat cu datoriile de impozit amânat pe bază netă.

Impozitul curent şi cel amânat aferente perioadei

Impozitul curent al perioadei este recunoscut ca o cheltuială în situaţia rezultatului global. Impozitul amânat aferent perioadei este recunoscut drept cheltuială sau venit în situația rezultatului global, cu excepţia cazurilor în care se referă la elemente creditate sau debitate direct în capitalul propriu, caz în care impozitul este, de asemenea, recunoscut direct în capitalul propriu, sau a cazurilor în care provine din contabilizarea iniţială a unei combinări de întreprinderi. În cazul unei combinări de întreprinderi, efectul fiscal este luat în calculul fondului comercial sau în determinarea valorii cu care costul depăşeşte interesele achizitorului în valoarea justă netă a activelor, datoriilor şi a datoriilor potenţiale identificabile ale societăţii achiziţionate.

Imobilizări corporale

(1)       Cost

(i)         Imobilizări corporale

Elementele de imobilizări corporale sunt înregistrate la cost mai puțin amortizarea cumulată și pierderile cumulate din depreciere. Costul iniţial al unui activ include costul de achiziţie sau costul de construcţie, valoarea altor costuri direct atribuibile care au fost generate de transportul la locația acestora și îndeplinirea condițiilor necesare pentru punerea lor în starea de folosinţă anticipată de conducere şi estimarea inițială a obligaţiilor de dezafectare. Costul de achiziţie sau costul de construcţie este suma totală plătită şi valoarea justă a oricăror alte plăţi făcute pentru achiziţia sau construcția activului.

(ii)        Perna de gaze

Perna de gaze este un stoc inactiv de gaze și reprezintă cantitatea de gaze naturale constituită ca rezervă la nivelul depozitului, fizic recuperabilă, care asigură condiţiile optime necesare pentru menţinerea caracteristicilor de curgere tehnico-productive ale acesteia.

(iii)       Costurile de dezvoltare

Cheltuielile de construcție, instalare și finalizare a elementelor de infrastructură precum platformele, conductele și forarea sondelor de dezvoltare, inclusiv punerea în funcțiune a sondelor, sunt capitalizate în imobilizări corporale, urmând a fi amortizate de la momentul începerii producției, așa cum este descris mai jos în politica contabilă pentru imobilizări corporale.

(iv)       Costurile de întreţinere şi reparaţie

Societatea nu recunoaște în valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale costurile întreținerii curente şi accidentale a elementului respectiv. Aceste costuri sunt recunoscute în rezultat pe măsură ce sunt suportate.

Costurile întreținerii curente sunt în primul rând costurile cu manopera și consumabilele și pot include costul componentelor mici. Scopul acestor cheltuieli este descris ca fiind pentru „reparațiile și întreținerea” elementului de imobilizări corporale.

Cheltuielile cu activităţile majore, inspecţii și reparaţii cuprind costul înlocuirii activelor sau a unor părţi din active, costurile de inspecţie și costurile de reparaţii capitale. Aceste cheltuieli sunt capitalizate dacă un activ sau o parte a unui activ, care a fost amortizat(ă) separat, este înlocuit(ă) şi este probabil că va aduce beneficii economice viitoare Societății. Dacă o parte a activului înlocuit nu a fost evidenţiată ca o componentă separată şi, prin urmare, nu a fost amortizată separat, se utilizează valoarea de înlocuire pentru a estima valoarea contabilă netă a activului înlocuit care este casat imediat. Costurile de inspecţie asociate cu programele majore de întreţinere sunt capitalizate şi amortizate pe perioada până la următoarea inspecţie.

Costurile activităţilor de reparaţii capitale pentru sondele de extracție a gazelor sunt de asemenea capitalizate și sunt amortizate utilizând metoda unităţilor de producţie.

Toate celelalte costuri cu întreținerea și reparaţiile minore sunt recunoscute direct în cheltuieli.


(2)       Amortizare

Valoarea amortizabilă a unei imobilizări corporale este costul acesteia minus valoarea reziduală a activului. Valoarea reziduală este valoarea estimată pe care ar obţine-o Societatea în prezent din cedarea unui activ, după deducerea costurilor estimate asociate cedării, dacă activul ar avea deja vechimea şi starea prevăzute la sfârşitul duratei sale de viaţă utilă.

Pentru imobilizările corporale direct productive (sondele de extracţie a gazelor naturale), Societatea aplică metoda de amortizare pe baza unităţii de produs, pentru a reflecta în situația rezultatului global o cheltuială proporţională cu producţia obţinută în timpul perioadei din totalul rezervei de gaze naturale certificate la începutul perioadei. În conformitate cu această metodă, valoarea fiecărei sonde de producţie este amortizată în funcţie de proporţia pe care o are cantitatea de gaz natural extrasă în decursul perioadei din rezerva de gaz dovedită dezvoltată la începutul perioadei.

Activele reprezentând perna de gaze nu se amortizează, având în vedere că valoarea reziduală depășeste costul acestora.

Pentru imobilizările corporale indirect productive și alte active amortizarea se calculează la cost, folosindu-se metoda liniară de-a lungul duratei utile de viaţă estimată a activelor, după cum urmează:

Activ  

Ani

Clădiri şi construcţii specifice

10 – 50

Instalaţii tehnice şi maşini

3 – 20

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier

3 – 30

Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că au o durată de viaţă nelimitată.

Activele în curs de construcţie pentru scopuri de producţie, de închiriere, administrative sau pentru scopuri nedeterminate încă sunt înregistrate la cost istoric diminuat cu pierderea cumulată din depreciere. Amortizarea acestor active, pe aceeaşi bază cu alte imobilizări corporale, începe când activele sunt gata pentru a fi utilizate.

Imobilizările corporale casate sunt eliminate din situația poziției financiare împreună cu amortizarea cumulată și pierderile cumulate din depreciere aferente. Pierderea sau câştigul provenit din aceste operațiuni se recunoaște în rezultatul perioadei.

Pentru imobilizările corporale retrase din uz, care nu au fost casate la data situațiilor financiare, se înregistrează ajustări de depreciere la nivelul valorii rămase neamortizate la data retragerii.

(3)       Depreciere

Activele imobilizate trebuie recunoscute la valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă și valoarea recuperabilă. Dacă şi numai dacă valoarea recuperabilă a unui activ este mai mică decât valoarea sa contabilă, valoarea contabilă a activului trebuie redusă pentru a fi egală cu valoarea sa recuperabilă. O astfel de reducere reprezintă o pierdere din depreciere care se recunoaște în rezultatul perioadei.

În acest sens, Societatea analizează la finalul fiecărei perioade de raportare dacă sunt indicii privind deprecierea activelor. Dacă astfel de indicii sunt identificate, Societatea testează activele pentru a stabili dacă acestea sunt depreciate.

Activele Societății sunt alocate pe unități generatoare de numerar. Unitatea generatoare de numerar reprezintă cel mai mic grup identificabil de active care generează intrări de numerar independente într-o mare măsură de intrările de numerar generate de alte active sau grupuri de active. Societatea consideră fiecare zăcământ comercial ca fiind o unitate separată generatoare de numerar.

Toate depozitele de înmagazinare deținute de Societate, închiriate către Depogaz, sunt considerate ca făcând parte dintr-o singură unitate generatoare de numerar, având în vedere că tarifele de înmagazinare se stabilesc analizând întreaga activitate de înmagazinare, nu fiecare depozit în parte.

În anul 2021 Societatea a efectuat un test de depreciere pentru segmentul de producţie, deoarece condiţiile existente la efectuarea testului anterior au fost modificate; rezultatele testului de depreciere sunt prezentate în nota 12.

În anul 2021 nu au fost identificate indicii de depreciere a activelor de înmagazinare.

Valoarea recuperabilă este cea mai mare valoare dintre valoarea justă a unui activ sau a unei unităţi generatoare de numerar minus costurile asociate cedării şi valoarea sa de utilizare. Având în vedere natura activelor Societății, nu s-a putut determina valoarea justă a unităților generatoare de numerar, fiind determinată doar valoarea de utilizare a activelor.


Active deținute pentru cedare

Activele imobilizate clasificate ca deținute pentru cedare reprezintă active imobilizate a căror valoare va fi recuperată printr-o tranzacție de cedare, nu prin utilizare continuă. Acestea sunt evaluate la valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă și valoarea justă minus costurile generate de cedare.

Imediat înainte de clasificarea iniţială a unui activ ca fiind deţinut în vederea cedării, valoarea contabilă a activului este evaluată în conformitate cu IFRS-urile aplicabile.

Activele imobilizate clasificate ca deținute pentru cedare nu se mai amortizează.

În situațiile financiare ale anului 2021, activele deținute pentru cedare sunt activele utilizate în activitatea de înmagazinare pentru care s-a luat hotărârea de transfer în natură în vederea majorării capitalului social al filialei.

Active de explorare și evaluare

(1)       Cost

Cheltuielile de explorare (altele decât prospecțiunile seismice, studiile geologice, geofizice și alte activități similare) şi evaluare a gazelor naturale sunt înregistrate în contabilitate pe baza metodei eforturilor încununate de succes.

Costurile asociate direct cu o sondă de explorare sunt recunoscute inițial ca activ până când forajul sondei este complet, iar rezultatele au fost evaluate. Aceste costuri includ salariile angajaților, materialele și combustibilul utilizat, costurile de foraj și plățile efectuate către contractori. În cazul în care nu se găsesc hidrocarburi cu potenţial comercial, sonda de explorare este scoasă din situația poziției financiare prin înregistrarea unei ajustări de depreciere, până la obţinerea de la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) a tuturor aprobărilor în vederea casării. Dacă se găsesc hidrocarburi și, în urma unei evaluări, se constată că există potenţial comercial de dezvoltare, costurile continuă să fie capitalizate. Costurile direct asociate cu activitatea de evaluare, realizată pentru a determina mărimea, caracteristicile și potențialul comercial al unui zăcământ ca urmare a descoperirii inițiale de hidrocarburi, inclusiv costurile sondelor de evaluare unde nu au fost descoperite hidrocarburi, sunt recunoscute inițial ca un activ. Toate aceste costuri efectuate sunt supuse revizuirii tehnice, comerciale de către conducere cel puțin o dată pe an pentru a confirma intenția de dezvoltare a descoperirii, sau de extragere a hidrocarburilor. Când acest lucru nu este posibil, pentru respectivele active se înregistrează o ajustare de depreciere, până la îndeplinirea formalităților legale necesare casării lor. Când rezerve certificate de gaze naturale sunt identificate și dezvoltarea este aprobată de către conducere, cheltuielile aferente sunt transferate în imobilizări corporale, altele decât activele de explorare.

(2)       Depreciere

La data fiecărei raportări, conducerea Societății revizuiește activele de explorare și stabilește necesitatea înregistrării în situațiile financiare a unei pierderi din depreciere în următoarele situații:

 • perioada în care Societatea are dreptul de a explora o anumită zonă a expirat în decursul perioadei sau va expira în viitorul apropiat și nu se preconizează reînnoirea acesteia;

 • nu sunt prevăzute în buget și nici planificate cheltuieli substanțiale pentru explorarea și evaluarea ulterioară a resurselor de gaze în acea zonă;

 • explorarea și evaluarea resurselor de gaze dintr-o anumită zonă nu au dus la descoperirea unor cantități de resurse de gaze viabile din punct de vedere comercial și Societatea a decis să întrerupă acest gen de activități în zona respectivă;

 • există suficiente date care să indice că, deși este probabilă demararea unei acțiuni de valorificare în zona respectivă, este puțin probabil ca valoarea contabilă a activului de explorare și de evaluare să fie complet recuperată în urma valorificării cu succes sau a vânzării.

Elemente similare celor de mai sus sunt avute în vedere și pentru stabilirea pierderilor din depreciere ale activelor aflate în producție.

Alte imobilizări necorporale

(1)       Cost

Licenţele pentru programe informatice, brevetele şi alte imobilizări necorporale sunt recunoscute la cost de achiziţie.

Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate.

(2)       Amortizare

Brevetele şi alte imobilizări necorporale sunt amortizate folosind metoda liniară pe durata de viaţă utilă a acestora, dar nu mai mult de 20 ani. Licenţele aferente drepturilor de utilizare a programelor informatice sunt amortizate pe o perioadă de 3 ani.

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate iniţial la cost de producţie, sau cost de achiziţie, după caz. Costul produselor finite şi în curs de execuţie include materialele, forţa de muncă, cheltuielile înregistrate pentru a aduce produsele în locul şi forma existentă şi cheltuielile de producţie indirecte aferente. Pentru stocuri cu mişcare lentă, uzate fizic sau moral se înregistrează ajustări de valoare.

La data fiecăror situaţii financiare, acestea se evaluează la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă. Valoarea realizabilă netă este estimată pe baza preţului de vânzare diminuat cu costurile de finalizare şi cheltuielile de vânzare. Costul stocurilor este determinat cu ajutorul formulei costului mediu ponderat.

Active şi datorii financiare

Activele financiare ale Societății includ numerarul şi echivalentele de numerar, creanţele comerciale, alte creanțe, împrumuturi acordate, depozite bancare și titluri de stat cu o maturitate de la data constituirii/achiziției mai mare de trei luni şi alte investiţii în instrumente de capital.

Datoriile financiare includ împrumuturile bancare purtătoare de dobândă, descoperirile de cont, datoriile comerciale şi alte datorii.

Pentru fiecare element, politicile contabile privind recunoaşterea şi evaluarea sunt prezentate în această notă. Conducerea este de părere că valorile juste estimate ale acestor instrumente aproximează valorile lor contabile.

Numerarul şi echivalentele de numerar includ numerarul în casă şi conturile bancare, precum și depozitele bancare pe termen scurt cu o maturitate, de la data constituirii, mai mică de trei luni.

Societatea recunoaște un activ financiar sau o datorie financiară în situaţia poziţiei financiare atunci şi numai atunci când devine parte la prevederile contractuale ale instrumentului. La recunoașterea inițială, activele financiare sunt  clasificate ca evaluate la cost amortizat sau evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. Clasificarea depinde de modelul de afaceri al Societății pentru gestionarea activelor financiare și de fluxurile de trezorerie contractuale ale acestora.

Societatea nu deține active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.

La recunoașterea inițială, activele financiare și datoriile financiare sunt evaluate la valoarea justă plus sau minus, în cazul activelor evaluate la cost amortizat, costurile tranzactiei care sunt direct atribuibile achiziției sau emisiunii activului financiar sau datoriei financiare.

Creanțele rezultate din contracte cu clienții reprezintă dreptul necondiționat al Societății la o contravaloare. Dreptul la o contravaloare este necondiționat dacă este necesară doar trecerea timpului înainte ca plata acelei contravalori să devină scadentă. Acestea sunt evaluate, la recunoașterea inițială la prețul tranzacției.

Costul amortizat al unui activ financiar sau al unei datorii financiare este valoarea la care activul financiar sau datoria financiară este evaluat(ă) la recunoaşterea iniţială minus rambursările de principal, plus sau minus amortizarea cumulată utilizând metoda dobânzii efective pentru fiecare diferenţă dintre valoarea iniţială şi valoarea la scadenţă şi, pentru activele financiare, modificată pentru orice ajustare pentru pierderi.

Orice diferenţă dintre valoarea de intrare şi valoarea de rambursare este recunoscută în contul de profit şi pierdere pe perioada împrumuturilor, folosind metoda dobânzii efective.

Instrumentele financiare sunt clasificate ca datorii sau capital propriu în conformitate cu natura aranjamentului contractual. Dobânzile, dividendele, câştigurile şi pierderile aferente unui instrument financiar clasificat drept datorie sunt raportate drept cheltuială sau venit. Distribuţiile către deţinătorii de instrumente financiare clasificate drept capital propriu sunt înregistrate direct în capitalul propriu.

Instrumentele financiare sunt compensate atunci când Societatea are un drept legal aplicabil de a compensa şi intenţionează să deconteze fie pe bază netă, fie să realizeze activul şi să stingă obligaţia simultan.

Deprecierea activelor financiare

Activele financiare, altele decât cele la valoare justă prin profit sau pierdere, sunt evaluate pentru depreciere la finele fiecărei perioade de raportare.

Cu excepția creanțelor comerciale, ajustarea pentru pierderi aferentă unui instrument financiar se evaluează la o valoare egală cu pierderile din creditare preconizate pe toată durata de viață dacă riscul de credit aferent instrumentului financiar respectiv a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială. Dacă, la data raportării, riscul de credit pentru un instrument financiar nu a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, Societatea evaluează ajustarea pentru pierderi pentru acel instrument financiar la o valoare egală cu pierderile din creditare preconizate pe 12 luni.


Ajustarea pentru pierderi aferentă creanţelor comerciale care rezultă din tranzacţii ce intră sub incidenţa IFRS 15 se evaluează la o valoare egală cu pierderile din creditare preconizate pe toată durata de viață. Societatea ia în considerare riscul sau probabilitatea ca o pierdere din creditare să aibă loc reflectând posibilitatea ca o pierdere din creditare să aibă loc și posibilitatea ca o pierdere din creditare să nu aibă loc, chiar dacă posibilitatea unei pierderi din creditare este foarte scăzută.

Societatea evaluează pierderile din creditare preconizate ale unui instrument financiar într-un mod care să reflecte informaţii rezonabile şi justificabile care sunt disponibile fără cost sau efort nejustificat la data de raportare cu privire la evenimente trecute, condiţii curente şi prognoze privind condiţiile economice viitoare.

Valoarea contabilă a activelor financiare, altele decât cele evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere, este redusă prin utilizarea unui cont de ajustare pentru depreciere.

Derecunoaşterea activelor şi a datoriilor

Societatea derecunoaşte un activ financiar numai atunci când drepturile contractuale asupra fluxurilor de numerar aferente activelor expiră, sau când transferă activul financiar şi, în mod substanţial, toate riscurile şi beneficiile aferente activului către o altă entitate.

Societatea derecunoaşte datoriile financiare dacă şi numai dacă obligaţiile Societății au fost plătite, anulate sau au expirat.

Rezerve

Rezervele cuprind (nota 18):

 • rezerva legală, care este folosită anual pentru a transfera la rezerve până la 5% din profitul statutar, dar nu mai mult de 20% din capitalul social al Societății;

 • alte rezerve, care sunt reprezentate de repartizări din profit conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2001, paragraful g) – pentru fondul de dezvoltare al Societății;

 • rezerve din profitul reinvestit, constituite conform Codului Fiscal. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, conform legislației fiscale, mai puţin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârşitul anului, cu prioritate pentru constituirea rezervelor;

 • rezerva din cota de dezvoltare, nedistribuibilă, constituită până la 2004. Rezerva din cota de dezvoltare constituită ulterior anului 2004 este distribuibilă şi este prezentată în cadrul rezultatului reportat. Cota de dezvoltare constituită ulterior anului 2004 se repartizează odată cu repartizarea profitului aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, pe măsura amortizării, sau în urma casării activelor imobilizate finanțate din cota de dezvoltare;

 • alte rezerve nedistribuibile, constituite din rezultatul reportat reprezentând diferențe înregistrate la tranziția Societății la IFRS. Aceste rezerve se constituie în conformitate cu OMF 2844/2016.

Subvenții

Subvențiile reprezintă resurse financiare nerambursabile acordate Societății cu condiția de a îndeplini anumite criterii. În categoria subvențiilor sunt curpinse subvențiile privind activele și subvențiile privind veniturile.

Subvențiile aferente activelor reprezintă subvenții guvernamentale pentru acordarea cărora principala condiție este că Societatea trebuie să cumpere, să construiască sau să dobândească în alt mod active imobilizate.

Subvențiile aferente veniturilor cuprind subvențiile guvernamentale care nu sunt subvenții aferente activelor.

Subvențiile nu sunt recunoscute până când nu există siguranța rezonabilă că:

(a)       Societatea va respecta condițiile atașate acordării acestora; și

(b)       subvențiile vor fi primite.

Subvențiile pentru active sunt prezentate în situația poziției financiare prin înregistrarea subvenției ca venit în avans, care este apoi recunoscut în profit sau pierdere pe o bază sistematică pe parcursul perioadei de viață utilă a activului.

Subvențiile referitoare la venituri sunt recunoscute ca parte a profitului sau pierderii în cadrul „Altor venituri”, pe măsura înregistrării cheltuielilor aferente. Până la momentul efectuării cheltuielii, subvenția primită este recunoscută ca venit în avans.


Utilizarea estimărilor

Pregătirea informațiilor financiare necesită efectuarea de către conducere a unor estimări şi prezumţii, care afectează sumele raportate ale activelor şi datoriilor şi prezentarea activelor şi datoriilor contingente la data bilanţului, precum şi sumele raportate ale veniturilor şi cheltuielilor în timpul perioadei de raportare. Rezultatele reale pot diferi faţă de aceste estimări. Estimările şi prezumţiile pe care se bazează acestea sunt revizuite permanent. Revizuirile estimărilor contabile sunt recunoscute în perioada în care estimarea este revizuită, dacă această revizuire afectează doar perioada respectivă sau în perioada revizuirii şi în perioadele viitoare, dacă revizuirea afectează atât perioada curentă cât şi perioadele viitoare.

Mai jos sunt prezentate estimările cu impact semnificativ pe care conducerea le-a făcut în aplicarea de politici contabile cu efect semnificativ asupra sumelor recunoscute în situațiile financiare.

Estimări referitoare la pierderea din deprecierea creanţelor comerciale

La sfârşitul fiecărei perioade, Societatea evaluează riscurile legate de creanţele curente şi restante şi probabilitatea ca aceste riscuri să se materializeze. Creanţele Societăţii sunt în general scadente în 30 de zile de la data emiterii facturii. Cu toate acestea, Societatea poate fi obligată prin hotărâri judecătoreşti să vândă gaze către clienţi aflaţi în insolvenţă, consideraţi „captivi” în conformitate cu legislaţia privind insolvenţa. Facturile emise acestor clienți pentru gazul livrat sunt scadente în decurs de 90 de zile de la data emiterii. Pe baza informațiilor disponibile la sfârșitul perioadei legate de aceşti clienţi, cât și pe baza experienței anterioare, Societatea estimează pierderea preconizată pe toată durata de viaţă a creanțelor, atât curente cât și restante, și înregistrează pierderi de depreciere corespunzătoare (nota 16).

Estimări referitoare la cheltuielile de explorare aferente zăcămintelor nedezvoltate

Dacă lucrările realizate pe zăcăminte dovedesc că structurile geologice nu sunt exploatabile din punct de vedere economic sau că acestea nu dispun de resurse de hidrocarburi disponibile, cheltuielile capitalizate sunt recunoscute în rezultatul perioadei prin înregistrarea unei ajustări de depreciere. Această analiză se realizează pe baza expertizei geologice efectuate de experți tehnici (nota 7).

Estimări referitoare la rezervele din dezvoltare dovedite

Societatea aplică metoda de amortizare pe baza unităţii de produs, pentru a reflecta în situația rezultatului global o cheltuială proporţională cu producţia obţinută din totalul rezervei de gaze naturale la începutul perioadei. În conformitate cu această metodă, valoarea fiecărei sonde de producţie este amortizată în funcţie de proporţia pe care o are cantitatea de gaz natural extrasă în decursul perioadei în rezerva de gaz la începutul perioadei. Aceste rezerve de gaz sunt actualizate anual, bazându-se pe evaluări interne care au la bază aprobări ale ANRM (nota 7).

Estimări referitoare la provizionul pentru dezafectare

Provizionul pentru costurile de dezafectare este recunoscut pentru obligația Societăţii de a dezafecta și abandona o sondă, de a demonta și înlătura un element de imobilizare corporală și de a restaura locul pe care se poziționa, atunci când se poate face o estimare credibilă a datoriei.

Acest provizion este calculat pe baza estimării costurilor viitoare stabilite în conformitate cu condițiile și cerințele locale și este adus la valoarea prezentă folosind rata de dobândă la titlurile de stat pe termen lung. Această rată și costurile estimate pentru dezafectare sunt actualizate anual (nota 19).

Estimări referitoare la beneficiile acordate la pensionare

În baza contractului colectiv de muncă, Societatea este obligată să plătească salariaţilor săi în momentul pensionării un multiplicator al salariului brut, în funcţie de vechimea în muncă în industria gazului metan/industria energiei electrice, condiţiile de muncă etc. Acest provizion este actualizat anual și este calculat după metode actuariale pe baza estimării salariului mediu, a numărului mediu de salariați care trebuie plătiți la pensionare, a estimării perioadei când sumele vor fi plătite, fiind adus la valoare prezentă folosind un factor de actualizare bazat pe dobânda aferentă unor investiţii cu grad maxim de siguranţă (titluri de stat) (nota 19).

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi, deci, nu are nici un alt fel de alte obligaţii referitoare la pensii.

Contingențe

Prin natura lor, contingențele se finalizează doar când unul sau mai multe evenimente viitoare incerte au loc sau nu. Stabilirea existenței și a valorii potențiale ale elementului contingent necesită exercitarea raționamentului profesional și utilizarea de estimări în ceea ce privește rezultatul evenimentelor viitoare (nota 32).


Situaţii comparative

Pentru fiecare element al situației poziției financiare, situației rezultatului global, şi unde e cazul, pentru situaţia  modificărilor capitalului propriu și situaţia fluxurilor de trezorerie, pentru comparabilitate, este prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru perioada precedentă, cu excepţia situaţiilor în care modificările sunt nesemnificative. În plus, Societatea prezintă o situație a poziției financiare la începutul celei mai recente perioade prezentate în cazul unei aplicări retrospective a unei politici contabile, al unei corecții cu efect retrospectiv sau al reclasificărilor de elemente ale situațiilor financiare, dacă efectul asupra Societății este semnificativ.

3.          CIFRA DE AFACERI ȘI ALTE VENITURI 

Anul încheiat la

31 decembrie 2021

 

Anul încheiat la

31 decembrie 2020

'000 RON

 

'000 RON

 

 

Venituri din gazul vândut - producţia proprie

4.693.949

 

3.235.949

Venituri din gazul vândut – alte aranjamente

27.456

 

66.915

Venituri din gazele achiziționate pentru revânzare

330.309

 

15.545

Venituri din energie electrică

321.611

 

189.294

Venituri din servicii

186.716

 

288.328

Venituri din vânzarea de bunuri

53.955

 

18.189

Alte venituri – contracte

384

 

366

Venituri totale din contracte cu clienții

5.614.380

 

3.814.586

Venituri din chirii (a se vedea mai jos)

110.834

 

111.448

Total cifra de afaceri

5.725.214

 

3.926.034

Alte venituri din exploatare *)

169.567

 

25.378

Total cifra de afaceri şi alte venituri

5.894.781

 

3.951.412

*) În anul 2021, alte venituri din exploatare includ, pe lângă venituri din penalități facturate clienților pentru plata cu întârziere a facturilor sau neîndeplinirea obligației de preluare a gazelor naturale, suma de 114.628 mii lei reprezentând executarea garanției de bună execuție constituite pentru construcția centralei termoelectrice de 430 MW, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze de la Iernut, în urma rezilierii contractului de lucrări semnat cu acest scop.

Veniturile din contractele cu clienții sunt recunoscute pe măsură ce sau când Societatea îndeplinește o obligație de executare prin transferul unui bun promis sau al unui serviciu către un client. Un bun sau un serviciu este transferat când clientul obține controlul asupra bunului sau serviciului. Transferul controlului asupra bunurilor vândute de Societate coincide cu transferul dreptului legal asupra bunurilor și intrarea clientului în posesia fizică a bunului.

Veniturile din gaze și energie electrică se recunosc pe măsura livrării, la tarifele stabilite în contractele cu clienții.

În evaluarea veniturilor din gaze și energie electrică, Societatea folosește metode bazate pe rezultate. Conform acestora, veniturile se recunosc pe baza evaluărilor directe ale valorii, din punctul de vedere al clientului, a bunurilor sau serviciilor transferate până la data respectivă în raport cu bunurile sau serviciile rămase promise prin contract. Societatea recunoaște veniturile la valoarea pe care are dreptul să o factureze.

Societatea nu prezintă informații referitoare la obligațiile de executare rămase, aplicând soluția practică permisă de IFRS 15, întrucât contractele încheiate cu clienții sunt, în general, pe perioade mai mici de un an și veniturile sunt recunoscute la valoarea pe care Societatea are dreptul să o factureze.

Veniturile din chirii cuprind în principal veniturile din închirierea mijloacelor fixe utilizate în activitatea de înmagazinare de către Depogaz și Depomureș.

4.          VENITURI DIN INVESTIŢII

Anul încheiat la

31 decembrie 2021

 

Anul încheiat la

31 decembrie 2020

'000 RON

 

'000 RON

 

 

 

Venituri din dividende

28.065

 

21.097

Venituri din dobânzi

57.898

 

46.860

 

Total

85.963

 

67.957

Veniturile din dobânzi sunt obținute din plasamentele Societății în depozite bancare și titluri de stat.


5.         COSTUL MĂRFURILOR VÂNDUTE, AL MATERIILOR PRIME ȘI CONSUMABILELOR

Anul încheiat la

31 decembrie 2021

 

Anul încheiat la

31 decembrie 2020

'000 RON

 

'000 RON

 

 

 

 

 

Consumabile folosite

37.406

 

31.390

Consum tehnologic

26.817

 

14.541

Costul gazelor achiziţionate pentru revânzare

246.819

 

7.650

Costul dezechilibrului de energie electrică

33.867

 

10.375

Costul altor bunuri vândute

901

 

590

Alte consumabile

4.639

 

3.698

Total

350.449

 

68.244

6.           ALTE CÂȘTIGURI SAU PIERDERI

Anul încheiat la

31 decembrie 2021

 

Anul încheiat la

31 decembrie 2020

'000 RON

 

'000 RON

 

 

 

 

Venit din diferenţe de curs de schimb

45  

 

52

Cheltuială din diferențe de curs de schimb

(308)

 

(279)

Câștig/(pierdere) net/(ă) din cedarea activelor imobilizate

321

 

(7)

Deprecierea netă a altor creanțe (nota 16 c)

28.369  

 

2.151

Deprecierea netă a stocurilor (nota 15)

(3.300)

 

(7.488)

Câștig/(pierdere) din modificarea valorii activelor financiare recunoscute la valoarea justă prin profit sau pierdere

(10)

 

(10)

Alte câștiguri și pierderi

(6.273)

 

-

Pierderi din debitori diverși

(6)

 

(2)

 

Total

18.838

 

(5.583)

7.           AMORTIZARE ȘI DEPRECIERE

 

Anul încheiat la

31 decembrie 2021

 

Anul încheiat la

31 decembrie 2020

'000 RON

 

'000 RON

 

 

Amortizare

393.756

 

370.997

din care:

 

 

 

- amortizarea imobilizărilor corporale

389.070

 

368.193

- amortizarea imobilizărilor necorporale

3.851

 

1.977

- amortizarea activelor privind dreptul de utilizare 

835

 

827

Ajustări nete de valoare privind imobilizările

219.516

 

223.692

 

Total amortizare și depreciere

613.272

 

594.689

 

8.          CHELTUIELI CU PERSONALUL

Anul  încheiat la

31 decembrie 2021

 

Anul încheiat la

31 decembrie 2020

'000 RON

 

'000 RON

 

 

Salarii

735.649

 

733.979

Contribuții sociale

25.880

 

26.132

Tichete de masă

22.829

 

21.260

Alte beneficii conform contractului colectiv de muncă

21.302

 

19.138

Pensii private

10.454

 

10.791

Asigurare de sănătate privată

6.479

 

5.980

 

Total costuri cu personalul

822.593

 

817.280

Salarii capitalizate în costul activelor imobilizate

(128.269)

 

(120.762)

Total cheltuieli cu personalul

694.324

 

696.518

9.           CHELTUIELI FINANCIARE

Anul  încheiat la

31 decembrie 2021

 

Anul încheiat la

31 decembrie 2020

'000 RON

 

'000 RON

 

 

Cheltuiala cu dobânda

557

 

592

Efectul trecerii timpului asupra provizionului de dezafectare (nota 19)

16.182

 

16.407

 

Total

16.739

 

16.999

10.             ALTE CHELTUIELI

Anul  încheiat la

31 decembrie 2021

 

Anul încheiat la

31 decembrie 2020

'000 RON

 

'000 RON

 

 

Cheltuieli cu energia și apa

19.010

 

16.322

Cheltuieli cu rezervarea de capacitate și servicii transport gaze

145.177

 

167.937

Cheltuieli cu alte impozite și taxe *)

2.004.377

 

623.012

(Câștiguri)/Pierderi nete din variația provizioanelor

(nota 19)

48.720

 

90.382

Cheltuieli cu serviciile de înmagazinare

69.658

 

67.757

Alte cheltuieli operaţionale **)

     259.496

 

     198.046

Total

2.546.438

 

1.163.456

*) În anul încheiat la 31 decembrie 2021, cele mai importante impozite și taxe incluse în valoarea de 2.004.377 mii RON (anul încheiat la 31 decembrie 2020: 623.012 mii RON) sunt următoarele:

 • suma de 1.257.998  mii RON reprezintă impozitul pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul de gaze naturale, conform Ordonanței Guvernului numărul 7/2013 cu modificările ulterioare, privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale (anul încheiat la 31 decembrie 2020: 414.943 mii RON);

 • suma de  740.008  mii RON reprezintă redevența pentru producția de gaze (anul încheiat la 31 decembrie 2020: 186.857 mii RON).

**) Creșterea altor cheltuieli operaționale față de anul 2020 este cauzată, în principal, de creșterea cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră (121.583 mii RON în 2021, față de 24.208 mii RON în 2020). Cheltuiala de 121.583 mii RON din 2021 este anulată parțial de reluarea la venituri a provizionului constituit la 31 decembrie 2020 pentru aceste certificate în valoare de 81.217 mii RON (nota 19) (2020: cheltuiala de 24.208 mii RON a fost anulată de reluarea la venituri a provizionului constituit la 31 decembrie 2019 în valoare de 23.410 mii RON).

11.       IMPOZITUL PE PROFIT

Anul  încheiat la

31 decembrie 2021

 

Anul încheiat la

31 decembrie 2020

'000 RON

 

'000 RON

 

 

 

 

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent

228.911

 

210.174

Cheltuiala/(Venitul) cu impozitul pe profit amânat

10.519

 

(40.288)

 

 

 

Cheltuiala cu impozitul pe profit

239.430

 

169.886

Rata de impozitare aplicată pentru reconcilierea de mai jos aferentă anului încheiat la 31 decembrie 2021, respectiv la 31 decembrie 2020, este de 16% și este datorată de toate persoanele juridice române care obțin profit, pe baza codului fiscal din România.

Cheltuiala totală a perioadei poate fi reconciliată cu profitul contabil după cum urmează:

Anul  încheiat la

31 decembrie 2021

 

Anul încheiat la

31 decembrie 2020

'000 RON

 

'000 RON

 

 

 

 

Profit contabil înainte de impozitare

2.201.939

 

1.448.771

 

 

 

 

(Profitul)/pierderea activităților nesupuse impozitului pe profit

3.806

 

6.298

 

 

 

 

Profit contabil supus impozitului pe profit

2.205.745

 

1.455.069

 

Cheltuiala cu impozitul pe profit calculat la 16%

352.919

 

232.811

Efectul veniturilor neimpozabile

(112.807)

 

(71.772)

Efectul cheltuielilor nedeductibile la determinarea profitului impozabil

39.260

 

85.643

Efectul reducerii impozitului pe profit datorită facilităților fiscale

(19.906)

 

(10.424)

Efectul stimulentului fiscal pentru profitul reinvestit

(8.001)

 

(9.506)

Efectul beneficiului care rezultă dintr-un credit fiscal, care reduce cheltuiala cu impozitul curent

30.505

 

27.374

Efectul impozitului amânat aferent înregistrării inițiale și reluării diferențelor temporare

(24.479)

 

(56.239)

 Efectul beneficiului care rezultă dintr-un credit fiscal, care reduce cheltuiala cu impozitul amânat

(18.061)

 

(34.924)

Efectul cheltuielii cu impozitul pe profit aferent anilor anteriori

-

 

6.923

 

 

 

Cheltuiala cu impozitul pe profit

239.430

 

169.886

 


Componenţa (creanței)/datoriei cu impozitul amânat:

 

31 decembrie 2021

 

31 decembrie 2020

Diferenţe temporare cumulate

Impozit amânat (creanţă)/ datorie

Diferenţe temporare cumulate

Impozit

amânat (creanţă)/ datorie

'000 RON

'000 RON

'000 RON

'000 RON

 

 

 

 

 

 

 

 

Provizioane

(596.010)

 

(95.361)

(671.907)

 

(107.505)

Imobilizări corporale

(187.193)

 

(29.951)

88.006

 

14.081

Active de explorare *)

(610.253)

 

(97.640)

 

(828.989)

 

(132.638)

Investiții financiare

(977)

 

(156)

 

(977)

 

(156)

Stocuri

(33.205)

 

(5.313)

 

(29.817)

 

(4.771)

Creanţe şi alte active

(372.912)

 

(59.666)

 

(395.488)

 

(63.279)

 

 

 

 

 

 

Total

(1.800.550)

 

(288.087)

(1.839.172)

 

(294.268)

 

 

 

 

 

 

 

 

Active deținute pentru cedare

167.077

 

26.732

 

184.986

 

29.598

Datorii asociate direct cu activele

deținute pentru cedare

(39.598)

 

(6.336)

 

(50.269)

 

(8.044)

Total aferent activelor deținute pentru

cedare și datoriilor asociate (nota 29)

127.479

 

20.396

 

134.717

 

21.554

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general

(1.673.071)

 

(267.691)

 

(1.704.455)

 

(272.714)

 

Modificare, din care:

 

 

(5.023)

 

 

 

42.876

- în rezultatul anului

 

 

(10.519)

 

 

40.288

- în alte elemente ale rezultatului global

 

 

5.496

 

 

 

2.588

*) Conform Codului Fiscal aplicabil in România, cheltuielile aferente localizării, explorării, dezvoltării sau oricărei activităţi pregătitoare pentru exploatarea resurselor naturale care, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se înregistrează direct în rezultat, se recuperează în rate egale pe o perioadă de 5 ani, începând cu luna în care sunt efectuate cheltuielile. De asemenea, pentru mijloacele fixe specifice activității de explorare și producție a resurselor de gaze, valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe casate se deduce prin utilizarea metodei de amortizare fiscală utilizate înainte de casarea acestora, pe perioada rămasă. Toate aceste cheltuieli sunt tratate ca active doar din punct de vedere fiscal și generează o creanță privind impozitul amânat.


12.       IMOBILIZĂRI CORPORALE

Terenuri şi amenajări terenuri

Clădiri

Active aferente producţiei de gaze

Instalaţii, maşini şi echipamente

Instalații tehnice, aparatură birotică

Active de înmagazinare

Active de explorare

Imobilizări corporale

în curs

Total

'000 RON

'000 RON

'000 RON

'000 RON

'000 RON

'000 RON

'000 RON

'000 RON

'000 RON

Cost

 

Sold la 1 ianuarie 2021

 96.737

 

689.051

 

7.103.831

 

914.291

 

99.461

 

213.387

 

333.606

 

1.909.977

 

11.360.341

Intrări

78

 

237

 

9.204

 

799

 

-

 

-

 

91.862

 

318.856

 

421.036

Transferuri

-

 

19.349

 

149.970

 

59.994

 

8.233

 

-

 

-

 

(237.546)

 

-

Ieşiri

-

 

(143)

 

(116.607)

 

(4.310)

 

-

 

-

 

(89.528)

 

(21.554)

 

(232.142)

Sold la 31 decembrie 2021

96.815

 

708.494

 

7.146.398

 

970.774

 

107.694

 

213.387

 

335.940

 

1.969.733

 

11.549.235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortizare cumulată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sold la 1 ianuarie 2021

-

 

288.584

 

4.325.133

 

627.603

 

77.057

 

7.765

 

-

 

-

 

5.326.142

Amortizare *)

-

 

21.772

 

327.414

 

57.844

 

6.040

 

2

 

-

 

-

 

413.072

Ieşiri

-

 

(36)

 

(178)

 

(4.278)

 

(1)

 

-

 

-

 

-

 

(4.493)

Sold la 31 decembrie 2021

-

 

310.320

 

4.652.369

 

681.169

 

83.096

 

7.767

 

-

 

-

 

5.734.721

Depreciere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sold la 1 ianuarie 2021

3.180

 

33.635

 

553.625

 

82.995

 

1.178

 

2.101

 

213.398

 

255.924

 

1.146.036

Depreciere

-

 

389

 

101.784

 

411

 

16

 

-

 

38.035

 

125.111

 

265.746

Transferuri

-

 

16.500

 

21.675

 

-

 

-

 

-

 

-

 

(38.175)

 

-

Ieşiri

-

 

(415)

 

(27.370)

 

(612)

 

(11)

 

-

 

(90.348)

 

(38.100)

 

(156.856)

Sold la 31 decembrie 2021

3.180

 

50.109

 

649.714

 

82.794

 

1.183

 

2.101

 

161.085

 

304.760

 

1.254.926

 

Valoare netă la

1 ianuarie 2021

93.557

 

366.832

 

2.225.073

 

203.693

 

21.226

 

203.521

 

120.208

 

1.654.053

 

4.888.163

 

Valoare netă la 

31 decembrie 2021

93.635

 

348.065

 

1.844.315

 

206.811

 

23.415

 

203.519

 

174.855

 

1.664.973

 

4.559.588

*) Sumele includ amortizarea imobilizarilor corporale utilizate în producţia de alte active imobilizate, capitalizate în costul acestora, în valoare de 24.001 mii RON.


Terenuri şi amenajări terenuri

Clădiri

Active aferente producției de gaze

Instalaţii, maşini şi echipamente

Instalații tehnice, aparatură birotică

Active de înmagazinare

Active de explorare

Imobilizări corporale

în curs

Total

'000 RON

'000 RON

'000 RON

'000 RON

'000 RON

'000 RON

'000 RON

'000 RON

'000 RON

Cost

 

Sold la 1 ianuarie 2020

88.688

 

686.882

 

6.730.173

 

841.835

 

91.016

 

206.470

 

402.445

 

1.794.140

 

10.841.649

Intrări

8.049

 

1

 

130.268

 

7

 

-

 

-

 

66.516

 

522.699

 

727.540

Transferuri

-

 

3.510

 

259.441

 

81.377

 

8.731

 

-

 

(4.690)

 

(348.369)

 

-

Active deținute pentru cedare

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

7.338

 

-

 

-

 

7.338

Ieşiri

-

 

(1.342)

 

(16.051)

 

(8.928)

 

(286)

 

(421)

 

(130.665)

 

(58.493)

 

(216.186)

Sold la 31 decembrie 2020

96.737

 

689.051

 

7.103.831

 

914.291

 

99.461

 

213.387

 

333.606

 

1.909.977

 

11.360.341

 

Amortizare cumulată

 

Sold la 1 ianuarie 2020

-

 

266.495

 

4.022.145

 

585.471

 

71.643

 

7.565

 

-

 

-

 

4.953.319

Amortizare *)

-

 

22.928

 

306.002

 

51.014

 

5.700

 

4.200

 

-

 

-

 

389.844

Ieşiri

-

 

(839)

 

(3.014)

 

(8.882)

 

(286)

 

(4.000)

 

-

 

-

 

(17.021)

Sold la 31 decembrie  2020

-

 

288.584

 

4.325.133

 

627.603

 

77.057

 

7.765

 

-

 

-

 

5.326.142

 

Depreciere

Sold la 1 ianuarie 2020

3.180

 

32.353

 

493.729

 

80.464

 

1.121

 

2.757

 

245.532

 

246.618

 

1.105.754

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depreciere

-  

 

1.664

 

85.085

 

557

 

76

 

(11.341)

 

100.189

 

106.850

 

283.080

Transferuri

-

 

-

 

25.804

 

2.374

 

-

 

-

 

-

 

(28.178)

 

-

Active deținute pentru cedare

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

11.341

 

-

 

-

 

11.341

Ieşiri

-

 

(382)

 

(50.993)

 

(400)

 

(19)

 

(656)

 

(132.323)

 

(69.366)

 

(254.139)

Sold la 31 decembrie  2020

3.180

 

33.635

 

553.625

 

82.995

 

1.178

 

2.101

 

213.398

 

255.924

 

1.146.036

Valoare netă la 

1 ianuarie 2020

85.508

 

388.034

 

2.214.299

 

175.900

 

18.252

 

196.148

 

156.913

 

1.547.522

 

4.782.576

Valoare neta la

31 decembrie 2020

93.557

 

366.832

 

2.225.073

 

203.693

 

21.226

 

203.521

 

120.208

 

1.654.053

 

4.888.163

*) Sumele includ amortizarea imobilizărilor corporale utilizate în producţia de alte active imobilizate, capitalizate în costul acestora, în valoare de 21.649 mii RON.

Deprecierea imobilizărilor corporale

Nota 2 conține informații referitoare la condițiile în care sunt recunoscute pierderi din depreciere pentru active individuale.

Deprecierea activelor utilizate în producția de gaze

Având în vedere condițiile actuale de piață (creșterea semnificativă a prețurilor, dar și a costurilor cu redevența petrolieră și cu impozitul pe veniturile suplimentare), Societatea a considerat că există modificări majore ale factorilor utilizați în testul de depreciere anterior al activelor utilizate în producția de gaze naturale.

Pe baza analizelor efectuate, Societatea a considerat fiecare zăcământ comercial ca fiind o unitate generatoare de numerar separată. Infrastructura comună mai multor câmpuri (ex. stații de comprimare, stații de uscare) a fost alocată pe fiecare câmp în funcție de cantitățile procesate pentru fiecare câmp deservit. Activele corporative au fost alocate fiecărui câmp în funcție de venitul estimat a fi obținut de fiecare câmp în totalul veniturilor pe perioada luată în considerare în testul de depreciere.

Testul de depreciere a ținut cont de durata de viață economică a câmpurilor, conform celor mai recente studii avizate de Agenția Națională a Resurselor Minerale sau transmise acesteia spre avizare, dar nu mai departe de anul 2043, acesta fiind anul limită din acordurile de concesiune, conform legislației în vigoare.

În urma testului de depreciere, nu s-au înregistrat ajustări suplimentare de depreciere sau diminuări ale pierderilor de depreciere recunoscute anterior.

În testul de depreciere s-au utilizat următoarele ipoteze:

 • Cost mediu ponderat al capitalului: 10%;

 • Rata inflației pentru perioada 2022-2024 a fost cea comunicată de Comisia Națională de Prognoză în prognoza pe termen mediu 2021-2025 varianta de toamnă 2021. Pentru perioada 2025-2043 s-a folosit o rată constantă de 2,6%;

 • Prețul mediu estimat pentru perioada a fost de 190,64 lei/MWh.

13.      EXPLORAREA ŞI EVALUAREA RESURSELOR DE GAZE NATURALE

Informațiile financiare următoare reprezintă sumele incluse în totalurile Societății referitoare la activitatea asociată cu explorarea și evaluarea resurselor de gaze naturale.

 

Anul încheiat la

31 decembrie 2021

 

Anul încheiat la

31 decembrie 2020

'000 RON

 

'000 RON

 

 

 

 

Active de explorare casate

(33)

 

(836)

Seismică, studii geologice, geochimice

(1.164)

 

(25.673)

 

 

 

 

Total cheltuieli de explorare

(1.197)

 

(26.509)

 

 

 

 

Mişcarea netă a deprecierii activelor de explorare (venit net)/pierdere netă

37.046

 

97.695

Numerar net utilizat în activități de investiții în explorare

(91.865)

 

(66.516)

  

 

31 decembrie 2021

 

31 decembrie 2020

 

'000 RON

 

'000 RON

 

 

 

 

Active de explorare (nota 12)

174.855

 

120.208

Datorii

(7.904)

 

(5.285)

 

Active nete

166.951

 

114.923

14.       ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE. ACTIVE PRIVIND DREPTURILE DE UTILIZARE

a)      Alte imobilizări necorporale

2021

2020

‘000 RON

‘000 RON

 

 

 

 

Cost

Sold la 1 ianuarie

184.834

 

184.797

 

 

 

Intrări

5.110

 

7.877

Ieşiri

(22.803)

 

(7.840)

Sold la 31 decembrie

167.141

 

184.834

Amortizare cumulată

 

 

 

Sold la 1 ianuarie

170.804

 

176.667

 

 

 

Amortizare

3.851

 

1.977

Ieşiri

(22.777)

 

(7.840)

Sold la 31 decembrie

151.878

 

170.804

 

Valoare netă la 1 ianuarie

14.030

 

8.130

 

Valoare netă la 31 decembrie

15.263

 

14.030

b)      Active privind drepturile de utilizare

2021

2020

‘000 RON

‘000 RON

 

 

 

 

Cost

Sold la 1 ianuarie

8.887

 

8.657

Efectul modificării indicilor de actualizare a chiriei

132

 

230

Sold la 31 decembrie

9.019

 

8.887

 

 

 

 

Amortizare cumulată

 

 

 

Sold la 1 ianuarie

1.445

 

618

Amortizare

835

 

827

Sold la 31 decembrie

2.280

 

1.445

 

Valoare netă la 1 ianuarie

7.442

 

8.039

 

Valoare netă la 31 decembrie

6.739

 

7.442


15.       STOCURI

31 decembrie 2021

 

31 decembrie 2020

'000 RON

 

'000 RON

 

Piese de schimb și materiale

156.144

 

155.965

Produse finite (gaze)

189.594

 

123.638

Alte stocuri

867

 

681

Deprecierea pieselor de schimb și materialelor

  (53.548)

 

 (50.335)

Deprecierea altor stocuri

(91)

 

(4)

Total

292.966

 

229.945

16.       CREANŢE

a)         Creanţe comerciale şi alte creanţe

31 decembrie 2021

 

31 decembrie 2020

'000 RON

 

'000 RON

 

Creanţe comerciale

1.747.458

 

1.553.276

Ajustări pentru pierderile din creditare preconizate ale creanțelor comerciale (nota 16 c)

(924.030)

 

(1.279.164)

Clienți – facturi de întocmit

519.529

 

302.855

Ajustări pentru pierderile din creditare preconizate pentru clienți – facturi de întocmit (nota 16 c)

(7.839)

 

(2.694)

Total

1.335.118

 

574.273

Creanțele comerciale din livrările de gaze sunt scadente, în general, în 30 zile de la data emiterii facturii. Acestea trebuie să fie garantate de clienți prin scrisori de garanție bancară. În situația în care clienții nu prezintă o astfel de garanție, aceștia trebuie să asigure plata în avans a gazelor naturale.

Societatea este obligată prin hotărâri judecătorești să vândă gaze unor clienți aflați în procedura insolvenței considerați „captivi” de legea insolvenței. Acești clienți nu oferă garanții, nu plătesc livrările în avans și au un termen de plată de 90 de zile de la data emiterii facturii.

Creanțele comerciale din vânzarea de energie electrică sunt scadente, în general, în 7 zile de la data transmiterii facturii. Acestea trebuie să fie garantate de clienți prin scrisori de garanție bancară. În situația în care clienții nu prezintă o astfel de garanție, aceștia trebuie să asigure plata în avans a energiei electrice.

b)         Alte active

31 decembrie 2021

 

31 decembrie 2020

'000 RON

 

'000 RON

 

Avansuri plătite furnizorilor

109

 

7.934

Creanţe din exploatări în participație

8.201

 

2.384

Alte creanţe *)

47.103

 

63.638

Ajustări pentru pierderile din creditare preconizate ale altor creanțe (nota 16 c) *)

(186)

 

(28.981)

Debitori diverși

49.922

 

50.072

Ajustări pentru pierderile din creditare preconizate ale debitorilor diverși (nota 16 c)

(49.442)

 

(49.016)

Cheltuieli în avans

5.368

 

5.719

TVA neexigibilă

5.404

 

4.269

Alte creanțe fiscale

6

 

6

Total

66.485

 

56.025

*) În perioada 13 mai 2014 - 30 septembrie 2014, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a desfășurat o inspecție fiscală la sediul Romgaz având ca obiectiv verificarea ansamblului declarațiilor fiscale și/sau operațiunilor relevante pentru inspecția fiscală precum și verificarea modului de organizare și conducere a evidenței fiscale şi contabile. Perioada supusă controlului a fost 2008 - 2013 pentru impozitul pe profit și 2009 - 2013 pentru TVA.


Rezultatele inspecției fiscale s-au concretizat în calculul și impunerea de obligații suplimentare în sarcina Romgaz în cuantum total de 22.440 mii RON, constând în impozit pe profit, TVA, penalități și majorări de întârziere aferente. Din suma totală impusă, Romgaz a achitat 2.389 mii RON.

Pentru restul sumei de 20.051 mii RON, în opinia Romgaz fundamentată legal, nu se justifică calcularea impozitului și taxelor de plată suplimentare, respectiv majorărilor și penalităților aferente. Romgaz a depus la Ministerul Finanțelor Publice o contestație. Contestația a fost respinsă parțial, pentru suma de 15.872 mii RON.

Pentru suma de 4.179 mii RON s-a dispus un nou control fiscal, care s-a finalizat cu emiterea unei decizii de impunere în sumă de 2.981 mii RON. Această decizie a fost contestată în termenul legal, fiind respinsă de ANAF.

În anul 2015, Romgaz a acționat în instanță Ministerul Finanțelor Publice, pentru anularea actelor administrative amintite, inclusiv pentru anularea parțială a deciziei de soluţionare a contestaţiei.

Plata efectuată de Societate în anul 2016 a generat un nou calcul de penalități și dobânzi în valoare de 13.697 mii lei, de asemenea plătite. Având în vedere contestarea bazei de calcul a obligațiilor fiscale, Romgaz a înregistrat o creanță aferentă acestor accesorii și o ajustare de depreciere echivalentă.

În 2019, Societatea a câștigat o parte din punctele invocate în litigiul împotriva ANAF, iar ajustarea de depreciere de 18.499 mii lei a fost reluată la venituri. Societatea a recuperat în anul 2021 această sumă.

În perioada decembrie 2016 - aprilie 2017 a avut loc inspecția fiscală parțială de reverificare a perioadei decembrie 2010 – iunie 2011 având ca obiect TVA și ianuarie 2010 – decembrie 2011 având ca obiect impozitul pe profit, inspecție care a avut ca subiect reducerile comerciale acordate de Romgaz consumatorilor cu statut de intreruptibili pentru livrarea de gaze obținute din producția internă în perioada 2010 – 2011. Acest statut a fost atribuit de către operatorul sistemului de transport gaze naturale, TRANSGAZ. Prin Decizia de impunere au fost stabilite obligații suplimentare de plată, în suma de 15.284 mii RON, precum și penalități și majorări de întârziere în sumă de 3.129 mii RON. Decizia de impunere și Raportul de inspecție fiscală au fost contestate la ANAF. Obligațiile suplimentare, penalitățile și majorările de întârziere au fost plătite, iar pe baza contestației, Romgaz a înregistrat o creanță pentru care a înregistrat o ajustare pentru depreciere. În anul 2021, instanța a dat câștig de cauză Societății, astfel încât ajustarea de depreciere aferentă a fost reluată la venituri. Până la data acestor situații financiare, decizia instanței nu a fost comunicată, astfel încât Societatea nu a putut iniția demersurile de recuperare.

c)         Modificarea ajustării pentru pierderile din creditare preconizate a creanțelor comerciale, a altor creanțe și a altor active

2021

 

2020

'000 RON

 

'000 RON

 

Sold la 1 ianuarie

1.359.855

 

1.379.557

 

Majorare ajustare alte creanțe (nota 6)

1.402

 

2.792

Majorare ajustare creanțe comerciale

32.529

 

61.595

Diminuare ajustare alte creanțe (nota 6)

(29.771)

 

(4.943)

Diminuare ajustare creanțe comerciale *)

(382.518)

 

(79.146)

 

 

 

Sold la 31 decembrie

981.497

 

1.359.855

*) Societatea a încasat în 2022 de la Electrocentrale București suma de 324.733 mii RON din creanța restantă, diminuând, drept urmare, ajustarea de depreciere înregistrată la 31 decembrie 2021.

La 31 decembrie 2021, Societatea a înregistrat ajustări pentru pierderile din creditare preconizate pentru creanțe comerciale pentru o serie de clienți, dintre care amintim Interagro 264.529 mii RON (31 decembrie 2020: 271.621 mii RON), GHCL Upsom 68.103 mii RON (31 decembrie 2020: 68.103 mii RON), CET Iași 46.271 mii RON (31 decembrie 2020: 46.271 mii RON), Electrocentrale Galați 192.342 mii RON (31 decembrie 2020: 226.338 mii RON), Electrocentrale București 252.225 mii RON (31 decembrie 2020: 576.080 mii RON), G-ON EUROGAZ cu 14.848 mii RON (31 decembrie 2020: 14.848 mii RON) şi Electrocentrale Constanta 60.766 mii RON (31 decembrie 2020: 58.227 mii RON) ca urmare a situației financiare a acestor clienți, precum și a litigiilor în curs legate de aceste creanțe sau ca urmare a depășirii scadenței.


d)         Expunerea la risc pentru creanţe comerciale

 

31 decembrie 2021

Valoare brută

 

Rata de pierdere preconizată

 

Pierdere preconizată pe toată durata de viață

'000 RON

 

%

 

‘000 RON

 

 

 

 

Creanțe curente inclusiv creanţele reprezentând facturi de întocmit

1.010.199

 

0,79

 

7.973

Scadența depășită cu până la 30 zile

  10.789

 

1,24

 

134

Scadența depășită între 30 - 90 zile

  578

 

46,19

 

267

Scadența depășită între 90 - 360 zile

  14.213

 

99,07

 

14.081

Scadența depășită peste 360 zile

  1.231.208

 

73,86

 

  909.414

Total creanțe

2.266.987

 

 

 

931.869

31 decembrie 2020

Valoare brută

 

Rata de pierdere preconizată

 

Pierdere preconizată pe toată durata de viață

'000 RON

 

%

 

‘000 RON

 

 

 

 

Creanțe curente inclusiv creanţele reprezentând facturi de întocmit

573.446

 

0,91

 

 5.210

Scadența depășită cu până la 30 zile

 5.878

 

9,22

 

542

Scadența depășită între 30 - 90 zile

 4.877

 

86,57

 

4.222

Scadența depășită între 90 - 360 zile

 23.890

 

99,81

 

 23.844

Scadența depășită peste 360 zile

 1.248.040

 

100,00

 

 1.248.040

Total creanțe

1.856.131

 

 

 

1.281.858

17.       CAPITAL SOCIAL

 

31 decembrie 2021