Mergi la conţinutul principal
Drepturile si obligatiile actionarilor

Drepturile și obligațiile acționarilor

Extras din ACTUL CONSTITUTIV al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., actualizat la data de 09 august 2017:

Art. 10 - Drepturile şi obligaţiile acţionarilor

(1) Dobândirea de către o persoană a dreptului de proprietate asupra unei acţiuni are ca efect dobândirea de drept a statutului de acţionar al ROMGAZ S.A, cu toate drepturile şi obligaţiile care decurg din această calitate, potrivit legii şi prezentului Act Constitutiv.

(2) Cu excepţiile prevăzute de lege, fiecare acţiune a cărei valoare a fost subscrisă şi vărsată integral conferă acţionarului dreptul:

  1. de a participa la şedinţele Adunării Generale a Acţionarilor;
  2. de a obţine informaţiile necesare exercitării dreptului de vot şi informaţiile privind rezultatele votului în Adunarea Generală a Acţionarilor;
  3. de a exprima un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor;
  4. de a obţine dividendele care i se cuvin;
  5. de preferinţă, la subscrierea acţiunilor nou emise;
  6. de a fi tratat, în mod egal, cu ceilalţi acţionari care deţin acţiuni de aceeaşi categorie;
  7. orice alte drepturi prevăzute de lege şi de prezentul Act Constitutiv.

(3) Acţionarii trebuie să-şi exercite drepturile cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale Societăţii şi ale celorlalţi acţionari.

(4) Acţionarul care, într-o anumită operaţiune are, fie personal, fie ca reprezentant al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societăţii, va trebui să se abţină de la deliberările privind acea operaţiune.

(5) Acţionarii vor transmite Societăţii, din oficiu sau la cererea Societăţii, toate datele de identificare, de contact şi orice alte date cu caracter personal necesare pentru asigurarea condiţiilor de executare a obligaţiilor Societăţii, prevăzute de lege sau de prezentul Act Constitutiv.

(6) În situaţia modificării datelor transmise, potrivit alin. 5, transmiterea noilor date se va face de către acţionari din oficiu.

Art. 11 - Exercitarea drepturilor de către deţinătorii certificatelor de depozit

(1) Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor suport în baza cărora s-au emis certificatele de depozit revin deţinătorilor de certificate de depozit, proporţional cu certificatele de depozit deţinute şi cu luarea în considerare a ratei de conversie între acţiunile suport şi certificatele de depozit.

(2) Emitentul certificatelor de depozit în numele căruia sunt înregistrate acţiunile suport în baza cărora sunt emise certificatele de depozit are calitatea de acţionar în înţelesul şi în vederea aplicării Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale. În acest sens, emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru informarea corectă, completă şi la timp a deţinătorilor de certificate de depozit, cu respectarea dispoziţiilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit, cu privire la documentele şi materialele informative aferente unei Adunări Generale a Acţionarilor, puse la dispoziţia acţionarilor de către Societate.

(3) În vederea exercitării de către un deţinător de certificate de depozit a drepturilor şi obligaţiilor ce îi revin în legătură cu o Adunare Generală a Acţionarilor, respectivul deţinător de certificate de depozit va transmite entităţii la care are deschis contul său de certificate de depozit instrucţiunile de vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor, astfel încât respectivele informaţii să poată fi transmise emitentului de certificate de depozit.

(4) Emitentul certificatelor de depozit votează în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii în conformitate şi în limita instrucţiunilor deţinătorilor de certificate de depozit care au această calitate la data de referinţă stabilită conform prevederilor legale aplicabile şi cu respectarea dispoziţiilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit.

(5) Emitentul de certificate de depozit poate să exprime în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru unele dintre acţiunile suport voturi diferite de cele exprimate pentru alte acţiuni suport.

(6) Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru luarea tuturor măsurilor necesare, astfel încât entitatea care ţine evidenţa deţinătorilor de certificate de depozit, intermediarii implicaţi în prestarea serviciilor de custodie pentru aceştia pe piaţa pe care se tranzacţionează acestea şi/sau orice alte entităţi implicate în evidenţa deţinătorilor de certificate de depozit să îi raporteze instrucţiunile de vot ale deţinătorilor de certificate de depozit cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor.