Mergi la conţinutul principal

Proiecte de Viitor

ROMGAZ își concentrează continuu eforturile pentru satisfacerea cerințelor clienților și pentru reducerea impactului activității asupra mediului, asigurând un mediu curat generațiilor viitoare. Dovadă a unui management performant, orientat spre valori culturale care consideră calitatea și dezvoltarea durabilă factori fundamentali ai progresului, Romgaz are certificat un Sistem de Management Integrat al calității, mediului, sănătății și securității în muncă.

Viziunea Romgaz de a își consolida poziția pe piețele din România este asumată prin Declarația de politică referitoare la Calitate, Mediu, Sănătate, Securitate în Muncă și Energie și transpusă în misiunea de a produce și furniza energie, de mentenanță a sondelor și de transport tehnologic, în condiții de calitate, siguranță, continuitate, flexibilitate, utilizare eficientă a resurselor materiale, umane, respectând totodată cerințele legale de mediu, financiare, informaționale și de dezvoltare durabilă, în condiții de creștere continuă a performanței, a competitivității și a valorii proprii.

Urmărim continuu eficientizarea activității de protecția mediului, suport pentru procesul managerial Romgaz, prin:

 • prevenirea poluării;
 • implementarea de programe și  acțiuni pentru protecția mediului;
 • menținerea și îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu;
 • analiza periodică a performanței de mediu pentru monitorizarea progresului înregistrat de societate.

 

Acționăm pentru:

 • respectarea cerințelor legale și a celor de reglementare, operând într-o manieră responsabilă față de mediu;
 • reducerea consumului de utilități, materiale cât și a nivelului emisiilor poluante;
 • integrarea aspectelor de mediu în toate procesele decizionale;
 • comunicarea și cooperarea cu toți furnizorii și părțile interesate, pentru a minimiza impactul operațiilor acestora asupra mediului;
 • promovarea respectului pentru mediu în echilibru cu creșterea economică, în fiecare decizie strategică;

 

Investim în:

 • Sisteme închise de colectare a apelor de zăcământ, în timpul exploatării sondelor;
 • Sisteme închise pentru separarea apelor de zăcământ și de gaz metan la sondele în probe de producție (refulare/pistonare etc.), RK, intervenții;
 • Înlocuirea/modernizarea compresoarelor în vederea reducerii consumurilor de energie electrică, gaz metan, uleiuri, apă tehnologică, zgomot/vibrații;
 • Procesul de uscare a gazelor naturale cu consum cât mai mic de energie și materie primă;
 • Utilizarea mijloacelor de transport cu consum mic de combustibil;
 • Gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea Romgaz, prin valorificare;
 • Realizarea abandonării sondelor și redarea în circuitul agricol a terenului afectat;
 • Construcția/modernizarea stațiilor de epurare pentru apele menajere/industriale și refolosirea lor în fluxul tehnologic;
 • Construcția de sonde de injecție;
 • Eliminarea tuturor pierderilor de gaz metan la transportul acestuia;
 • Folosirea de conducte/robineți de cea mai înaltă calitate, în vederea eliminării unor costuri pentru reparații curente și capitale;
 • Întocmirea unor studii privind alunecările de teren pentru a preveni accidentele de producție;

 

Optăm pentru:

 • orientarea spre „achiziții verzi”;
 • folosirea celor mai bune și eficiente tehnologii disponibile în deciziile investiționale, din punct de vedere economic și ecologic;

Pentru perioada 2021 – 2030, ROMGAZ a definit o serie de priorități care să contribuie semnificativ la dezvoltarea durabilă a Grupului, pe termen scurt și mediu:

 • Maximizarea factorului de recuperare a rezervelor de hidrocarburi în condiții de siguranță, fiabilitate și dezvoltare durabilă.
  • Extinderea duratei de exploatare a zăcămintelor mature de gaze naturale - 16 zăcăminte comerciale care asigură aproximativ 56,4 % din producția anuală a Companiei, structurate în 9 proiecte; echipe multidisciplinare, eforturi integrate între resurse umane, tehnologii, echipamente şi informații.
  • Un complex de strategii tehnice, economice şi manageriale, al cărui scop este maximizarea producției şi implicit creşterea factorului de recuperare a rezervelor de gaze naturale, în condiții de rentabilitate.
  • Pe parcursul exploatării, după înregistrarea unui istoric de producție considerabil şi implicit a unei depletări apreciabile, se reevaluează strategia de exploatare. Abordările în acest sens sunt din perspectiva îmbunătățirii valorii zăcământului matur.
 • Producerea de energie durabilă - Electricitate și energie cu emisii reduse de dioxid de carbon
  • Dezvoltarea unor capacități de producere a energiei electrice regenerabile de 180 MW, cu punerea în funcțiune a unei capacități fotovoltaice de 60 MW până la finalul anului 2023.
  • Analiza fezabilității construirii unor centrale de producere a energiei electrice, pe bază de gaze naturale, cu utilizare de energie verde şi hidrogen (posibile locații: Halânga, Mintia, Constanța), în condițiile asigurării finanțării pe proiect şi cu posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile.
 • Analiza fezabilității şi implementarea proiectelor de construcție a unor centrale de producere a energiei electrice se vor realiza de către ROMGAZ sau în parteneriat/parteneriate.
  • Analiza fezabilității rezervării de capacitate de producție în centrale de producere a energiei electrice, pe bază de gaze naturale, cu păstrarea proprietății ROMGAZ a gazelor naturale şi a energiei electrice astfel produse;
  • Rezervarea de capacitate de producție în centrale de producere a energiei electrice, în condiții de fezabilitate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
 • Decarbonizarea în activitatea de Explorare - Producție Explorare
  • Accent pe utilizarea instalațiilor de foraj cu acționare electrică;
  • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în timpul operațiilor de testare a sondelor;
  • Managementul emisiilor de noxe în procesul de explorare;
 • Producție
  • Implementarea unui Program de Detectare și Reducere a Emisiilor Fugitive în cadrul sistemului de management privind integritatea echipamentelor de producție;
  • Reducerea timpului de execuție a lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii de producție pentru diminuarea consumului de energie, respectiv a emisiilor;
  • Utilizarea sistemelor de refulare nepoluante în sistem închis la grupurile tehnologice ale sondelor;
  • Reducerea emisiilor la stațiile de comprimare;
  • Reducerea activității de transport cu mijloace auto a lichidelor rezultate în procesul de exploatare;
  • Reducerea cantităților de gaze naturale tehnologice, arse în mod controlat, prin aplicarea unor soluții de captare a metanului și valorificarea acestuia.
 • Reducerea emisiilor și eficientizarea facilităților de suprafață aferente zăcămintelor de hidrocarburi - Modernizarea instalațiilor și echipamentelor
  • Echipamente performante în vederea reducerii emisiilor poluante
  • Soluții în vederea captării metanului
   • 5 stații de comprimare
   • 5 stații de uscare
   • grupuri tehnologice
 • Reducerea emisiilor cu 10%
 • Modernizarea si eficientizarea parcului auto existent
  • Până în anul 2030 - 80% din parcul auto să funcționeze pe combustibili cu emisii reduse
  • Înlocuirea autobuzelor care utilizează motorină cu autobuze care utilizează energie verde
  • Înlocuirea autoturismelor care utilizează motorină sau benzină cu autoturisme care utilizează energie verde
  • Înlocuirea unor autovehicule de mare tonaj cu motorină cu autovehicule care funcționează cu energie verde (Investiții de 59 mil euro/Economii anuale 4,5 mil euro)
 • Diversificarea activității
  • Analiza fezabilității realizării de noi investiții/achiziții şi implementarea unor proiecte în sectorul distribuției de gaze;
  • Realizarea unui studiu de oportunitate şi, după caz a unor studii de fezabilitate, pentru realizarea unor unități de producție de metanol şi olefine; analiza fezabilității şi implementarea unor astfel de proiecte se va realiza de către ROMGAZ sau în parteneriat;
  • Dezvoltare proiecte de tip Gas to Power în condiții de fezabilitate pentru valorificarea rezervelor de gaze naturale din zăcămintele marginale/izolate.
  • Dezvoltarea producției de hidrogen pentru asigurarea transportului ecologic și aprovizionarea consumatorilor.
  • Analiza și studiu de fezabilitate pentru producția de hidrogen în vederea utilizării la consumatorii finali; analiza fezabilității şi implementarea unor astfel de proiecte se va realiza de către ROMGAZ sau în parteneriat;
  • Convertirea a 20% din parcul auto propriu în mașini ecologice care să utilizeze combustibil sub forma de hidrogen.
 • Dezvoltarea resurselor umane pentru trecerea la tendințele viitoare în domeniul energiei durabile
  • Predarea ștafetei între specialiștii de azi și cei de mâine
  • Acordarea sprijinului în creșterea calității învățământului în domeniul energiei prin implicarea societății noastre în asigurarea activității practice a elevilor/studenților;
  • Programe de mentorat;
  • Recrutarea de personal din rândul tinerilor absolvenți;
  • Creșterea satisfacției și a angajamentului angajaților.
 • Dezvoltarea de afaceri durabile
  • Creșterea gradului de conștientizare a eticii în afaceri pentru toți angajații prin cursuri de formare și programe de comunicare privind conformitatea NetZeROMGAZ;
  • Evaluarea impactului social, a nevoilor și a riscurilor operațiunilor ROMGAZ pentru toate proiectele noi;
  • Promovarea de proiecte de sănătate pentru comunitățile locale;
  • Sesiuni de instruire în domeniul drepturilor omului pentru toți angajații expuși riscurilor legate de drepturile omului;
  • Dezvoltarea de stagii de practică şi instruire în interiorul Companiei.
 •    NetZeROMGAZ - MANAGEMENTUL CARBONULUI
  • Îmbunătățirea eficienței în ceea ce privește emisiile de carbon în operațiunile și în portofoliul de produse ROMGAZ.
  • Atenuarea schimbărilor climatice și gestionarea responsabilă a resurselor.

 

Indicatori de performanță

 • Reducerea intensității emisiilor de dioxid de carbon ale operațiunilor ROMGAZ cu 10% până în 2030 (comparativ cu anul 2020);
 • Niciun nou proiect cu arderea gazelor refulate şi eliminarea refulărilor în atmosferă până cel târziu în 2030;
 • Reducerea consumurilor tehnologice de gaze naturale cu 10% comparativ cu 2020, până în 2030.