Mergi la conţinutul principal

Politica de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal

1. Introducere

Începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

2. Cine suntem?

S.N.G.N. Romgaz S.A (denumită în continuare „ROMGAZ”), persoană juridică română, cu sediul în Piața C. I. Motaş nr.4, Medias, jud. Sibiu, vă facem cunoscută această Politică de Confidențialitate pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

ROMGAZ se angajează și se preocupă permanent pentru asigurarea si menținerea la un nivel ridicat a protecției datelor cu caracter personal, prin adoptarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate cu privire la toate activitățile de prelucrare, menite să garanteze și să protejeze drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice, în special dreptul la viață intimă, familială și privată, vizând conformarea permanentă cu prevederile legale.

3. Cui se aplică această politică?

Prezenta Politică se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

-         Angajaților Romgaz și/sau persoanelor aflate în practică/stagiu;

-         Partenerilor noștri contractuali precum furnizori, clienți („Parteneri comerciali”);

-         Candidaților la locurile de muncă vacante ale Romgaz;

-         Vizitatorilor site-ului nostru www.romgaz.ro („Vizitatori”);

-         Vizitatorilor obiectivelor ROMGAZ.

4. Ce date colectăm despre dumneavoastră?

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

-         din informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-ul nostru: formularul din pagina de Contact, formularul din pagina de Cariera, formularul de Solicitare informații în baza Legii 544/2001;

-         prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate.

Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, prenume, adresa de e-mail și numărul de telefon, precum și alte informații, după caz.

Prin activitatea desfășurată pe site, nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (i.e. informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care:

a)    suntem obligați să facem acest lucru prin lege și/sau

b)    în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat.

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu site-ul www.romgaz.ro sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al ROMGAZ, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe site-ul www.romgaz.ro numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

5. Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării?

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

-         în scopuri de comunicare atunci când este necesar să răspundem eventualelor solicitări parvenite prin formularele de contact din site-ul www.romgaz.ro, prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate;

-         în scopuri de comunicare atunci când trebuie să întreprindem măsurile necesare pentru a încheia un contract cu dumneavoastră sau cu compania pe care o reprezentați;

-         în scopuri de comunicare atunci când trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră sau cu compania pe care o reprezentați;

-         atunci când trebuie să respectăm o obligație legală (i.e. legile aplicabile în relațiile de muncă, contabilitate, audit);

-         în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Atunci când solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile legale ce ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

În cazul în care anumite date cu caracter personal vă sunt solicitate direct, în scopurile menționate mai sus, vă rugăm să ni le furnizați în mod corect și complet, în caz contrar existând posibilitatea derulării necorespunzătoare a relațiilor dintre noi.

Dacă furnizați către ROMGAZ, datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să vă asigurați anterior de legalitatea unei asemenea divulgări și să le comunicați, în prealabil, modul în care ROMGAZ intenționează să proceseze datele lor cu caracter personal, așa cum este descris în această politică de confidențialitate

Concret, vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal astfel:

Angajați și/sau persoane aflate în practică/stagiu la ROMGAZ

Derularea relației de muncă

Utilizăm datele personale în vederea executării contractului individual sau colectiv de muncă aplicabil, în relațiile dintre noi, respectiv a acordului de practică/stagiu. În acest caz temeiul prelucrării este reprezentat de executarea unui contract.

Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Este posibil să procesăm unele dintre datele dumneavoastră în contextul furnizării unor informații către autoritățile de stat, în baza prevederilor legale aplicabile sau pentru îndeplinirea unor obligații impuse de lege. În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de existența unei obligații legale.

Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră în ceea ce privește activitatea societății și orice alte aspecte relevante pentru derularea relației dintre părți. Ne bazăm, în acest caz, pe interesul legitim al societății de a asigura informarea corectă și completă a salariaților, cât și buna desfășurare a activității.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației cu dumneavoastră sunt: numele, poșta electronică, telefonul, adresa, datele personale incluse în detaliile de educație și instruire, calificările profesionale, starea de sănătate, semnătura, numărul de marcă precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza și care sunt necesare îndeplinirii scopurilor mai sus menționate.

Parteneri comerciali:

În scopul încheierii sau executării relațiilor contractuale cu partenerii comerciali ai ROMGAZ, în calitate de administrator sau persoană reprezentantă a partenerului comercial, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi: nume, prenume, adresa de e-mail, telefon.

Această prelucrare se bazează pe:

-         executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de administrator sau persoană reprezentantă, sunteți parte;

-         obligații legale care ne sunt impuse;

-         interesul nostru legitim.

Candidați la locurile de muncă vacante din ROMGAZ:

Utilizăm datele personale conținute în CV-urile și scrisorile de intenție pe care le primim pentru evaluarea calificărilor solicitanților pentru o poziție în cadrul companiei, inclusiv în ceea ce privește programul nostru de practică sau de stagiu. În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de interesul nostru legitim și în temeiul consimțământului dumneavoastră.

Vizitatori:

Atunci când este necesar să răspundem eventualelor solicitări parvenite prin formularele de contact din site-ul www.romgaz.ro putem folosi datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate (nume, prenume, adresa de e-mail sau alte date personale furnizate in corpul mesajului).

Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim în cunoașterea persoanei căreia trebuie să-i fie adresat răspunsul.

Vizitatori ai obiectivelor ROMGAZ:

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a asigura securitatea obiectivelor, bunurilor și personalului nostru. În acest caz, ne bazăm procesarea datelor cu caracter personal pe interesul legitim al companiei și anume protecția spațiilor, a activelor și a personalului.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt: numele dumneavoastră, seria și numărul actului de identitate, imaginea, semnătura precum și alte date cu caracter personal pe care le puteți furniza către noi și care sunt necesare îndeplinirii scopurilor mai sus menționate.

6. Cui transmitem datele cu caracter personal?

ROMGAZ nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terțe părți datele dumneavoastră cu caracter personal. În cadrul companiei, doar un număr limitat de membri ai personalului au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). Această categorie de angajați este supusă unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Angajații ROMGAZ au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai pe baza instrucțiunilor comunicate de către conducerea executivă, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legislația în vigoare sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, astfel:

-        Către parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră, în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dumneavoastră;

-        Către furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic ROMGAZ pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;

-        Către consultanți externi (i.e. avocați, contabili, auditori), în scopuri specifice, atunci când este necesar.

ROMGAZ efectuează o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor specificate de ROMGAZ. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către ROMGAZ, cu condiția ca fiecare subcontractant să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

Vom lua toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

7. Care este perioada de păstrare a datelor cu caracter personal?

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor enumerate în prezenta Politică sau pentru perioada impusă de legislația națională aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

În cazul în care sunteți partener comercial, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră.

În cazul în care sunteți candidat la unul sau mai multe din job-urile publicate în secțiunea de cariere a site-ului www.romgaz.ro, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată durata desfășurării procesului de recrutare și selecție, plus o perioadă de 3 ani după încheierea procesului de recrutare (în cazul în care candidatul nu a fost angajat în companie).

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

8. Stocarea datelor personale și transferul datelor personale în afara țării

Site-ul www.romgaz.ro este administrat și întreținut de ROMGAZ și găzduit de serverele companiei, aflate pe teritoriul României.

Nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE (Spațiul Economic European).

9. Ce drepturi aveți?

În calitate de persoană vizată, „GDPR” vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

-        dreptul de acces – permițându-vă să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi și, dacă este afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;

-        dreptul la rectificare – permițându-vă să rectificați datele dumneavoastră personale, dacă sunt inexacte;

-        dreptul la ștergere – permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);

-        dreptul la restricționarea prelucrării – permițându-vă să obțineți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe);

-        dreptul la opoziție – permițându-vă să vă opuneți la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră personale în condițiile și limitele stabilite de lege;

-        dreptul la portabilitatea datelor – permițându-vă să primiți datele personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. De exemplu, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră.

Pentru a vă exercita unul sau mai multe din aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail protectiadatelor@romgaz.ro .

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

10. Contact

Dacă aveți întrebări sau neclarități cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, de către ROMGAZ, sau dacă doriți să vă exercitați unul sau mai multe din drepturile ce vă revin, ne puteți contacta la adresa de e-mail protectiadatelor@romgaz.ro.

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială atunci când ne contactați.

Notă: Vom actualiza prezenta Politică de Confidențialitate ori de câte ori este necesar și vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul www.romgaz.ro. Vă rugăm să consultați periodic secțiunea dedicată Politicii de Confidențialitate, pentru a fi la curent nu noile modificări.