Mergi la conţinutul principal

Prezentare generală Proiect CCTG

Strategia de dezvoltare pentru perioada 2021 – 2030 are stabilită ca una dintre priorități consolidarea poziției Romgaz pe piețele de furnizare a energiei.

În domeniul producerii de energie electrică, Romgaz și-a propus eficientizarea activității prin realizarea unor investiții pentru creșterea randamentului Centralei Termoelectrice (CTE) Iernut la minim 55%, încadrarea în cerințele de mediu (emisii NOX, CO2) și mărirea siguranței de exploatare.

În baza unei analize a situației și a performanţelor actuale ale CTE Iernut, s-au evidențiat următoarele aspecte cheie:

 • Estimarea unei creșteri de peste 20 puncte procentuale ale randamentului de producere a energiei electrice a centralelor care utilizează cicluri combinate, față de centralele termoelectrice clasice.
 • Creșterea eficientei energetice la care se adaugă creșterea flexibilității în exploatare a grupurilor cât și reducerea emisiilor poluante (NOx, CO, CO2, etc.).
 • Necesitatea reducerii costurilor de producere a energiei electrice, corelată cu cea de reducere a consumului de hidrocarburi pentru producerea de energie electrică, precum și eficientizarea acestei activități impune adoptarea unor tehnologii performante, cu consumuri specifice minime.

A apărut ca necesară și oportună analiza posibilităților de modernizare/dezvoltare a CTE Iernut în vederea îmbunătățirii parametrilor tehnico – economici, a creșterii duratei de exploatare și a încadrării în dispozițiile Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European privind emisiile industriale.

S-a întocmit Caietul de Sarcini pentru dezvoltarea CTE Iernut, prin construcția unei centrale electrice noi, într-o varianta constructivă ciclu combinat cu turbine cu gaze (CECC) la o putere instalată cuprinsă între 380 - 430 MW și eficiență electrică brută la sarcina nominală de peste 55 %, conform cerințelor prevăzute de documentele BAT-BREF.

În acest sens, Romgaz a desfășurat o procedură de atribuire prin licitație deschisă prin care s-a încheiat cu ofertantul câștigător, Asocierea DuroFelguera – Romelectro, un contract de lucrări care are ca obiect realizarea proiectului de modernizare/dezvoltare a CTE Iernut, respectiv proiectarea, livrarea echipamentelor, execuția lucrărilor necesare și punerea în funcțiune a noilor capacități de producere a energiei electrice.

Prezentare generala Proiect CCTG

Varianta constructivă adoptată a centralei termoelectrice noi este cu ciclu combinat gaze – abur, cu puterea instalată de 430 MW, cu eficiența electrică brută la sarcina nominala 56%, având în componență:

• 4 Turbine cu Gaze

turbina cu gaze

• 4 Cazane Recuperatoare pentru producerea aburului.

recuperator

 

Toate cele patru cazane recuperatoare vor funcționa în paralel și vor putea alimenta cu abur oricare dintre cele două turbine cu abur.

2 Turbine cu Abur

Prezentare generala Proiect CCTG

Soluția tehnică aleasă are avantajul unei flexibilități în funcționare și a unei eficiențe mărite de producere a energiei electrice.

Centrala Electrică va fi dispecerizabilă și va asigura Servicii Tehnologice de Sistem (STS): reglaj primar, reglaj secundar, reglaj terțiar rapid, reglaj terțiar lent, reglajul tensiunii și puterii reactive în punctele de racordare și servicii de apărare și de restaurare a Sistemului Energetic Naţional, conform cerințelor de calificare Transelectrica – DEN.

Pentru realizarea serviciului de restaurare SEN (Black Start) se vor monta grupuri Diesel care vor asigura repornirea de la zero a centralei în situația lipsei totale a tensiunii în sistemul de transport al energiei electrice.

Noua Centrală va fi o componentă importantă pentru Romgaz în lanțul valoric integrat al gazelor naturale. Prin creșterea eficienței de producere a energiei electrice va scădea consumul specific de gaze naturale și implicit se vor reduce emisiile de noxe. De asemenea se vor reduce costurile de producere a energiei electrice și va crește siguranță în exploatare. Prin creșterea flexibilității Centralei, se va consolida prezența pe piața centralizată de energie electrică.

Important este și impactul pozitiv al noii investiții de la Iernut asupra calității energiei electrice și a siguranței Sistemului Energetic Naţional prin:

 • Menținerea frecvenței tensiunii în SEN în limitele admise, prin participarea la reglajul primar și secundar Frecvență-Putere;
 • Creșterea și îmbunătățirea condițiilor de stabilitate în tensiune a SEN prin asigurarea unei rezerve importante de putere reactivă și prin asigurarea reglajului automat de tensiune;
 • Creșterea nivelului de adecvanță¹ a SEN, datorită funcționării cu un combustibil alternativ față de alți producători de energie electrică, astfel încât necesarul de energie electrică va fi asigurat și în perioadele în care există deficit de producție în alte tipuri de centrale (energie hidroelectrica în perioadele de secetă, energie fotovoltaică în perioadele cu nebulozitate ridicată, energie eoliana în perioadele cu viteze mici ale vântului, energie nucleară în perioada de reparații planificate);
 • Compensarea producției de energie electrică aleatorie obținută din surse regenerabile, prin capacitatea tehnică a ciclului combinat de preluare a dezechilibrelor din SEN datorată vitezelor mari de încărcare/descărcare.

¹ adecvanţă - Capacitatea sistemului electroenergetic de a satisface în permanenta cererile de putere și energie ale consumatorilor.

Prezentare generala Proiect CCTG

Mediul și conservarea naturii

România face tranziția către o economie caracterizată prin emisii reduse de dioxid de carbon prin producerea mai curată și mai eficientă a energiei electrice din gaze naturale, care reprezintă calea principală de a reduce a emisiilor de gaze cu efect de seră ale țării, asigurând în același timp furnizarea de energie electrică în condiții de siguranță și accesibilitate. 

Calitatea aerului

Centralele moderne cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, reprezintă tehnologia cea mai curată și eficientă de producere a energiei electrice din combustibili fosili. O astfel de centrală produce mai puțin de jumătate din volumul de dioxid de carbon (CO2) comparativ cu o centrala pe cărbune de dimensiuni echivalente. Spre deosebire de centralele electrice pe combustibili fosili (cum ar fi cărbune și păcura), conținutul de sulfuri din gazele naturale este inexistent, iar emisiile de pulberi sunt minime.

calitatea aerului

 

Operarea noii centrale se va face cu conformarea la cerințele BAT privind emisiile de NOx și CO.

 • Realizarea noii investiții va determina reducerea emisiilor de NOx.
 • Emisia specifica CO2 va scădea semnificativ.

Calitatea apelor evacuate

 • Se va reduce debitul de apă de răcire evacuat la emisar,
 • Temperatura apelor Râului Mureș, în aval de deversare, nu va depăși cu mai mult de 6°C temperatura apei din amonte de captare.

Impactul vizual și nivelul de zgomot

 • Centralele moderne cu ciclu combinat cu turbine cu gaze au un gabarit mult mai redus si au un design modern în comparație cu centralele tradiționale pe combustibili fosili.
 • Deoarece afectarea peisajului reprezintă adeseori un motiv de îngrijorare major pentru comunitățile locale și pentru părțile interesate, noua centrală electrică cu ciclu combinat cu turbine cu gaze a fost proiectată astfel încât impactul vizual să fie cât mai plăcut.
 • În timpul funcționării, echipamentele vor genera un nivel de zgomot de maxim 65 dB la limita incintei industriale.

Biodiversitate

În vecinătatea CTE Iernut există arii protejate vegetale și faunistice:

Prezentare generala Proiect CCTG

• Heleșteiele Iernut - Cipău.

• Râpa Lechința și Râul Mureș în amonte și în aval de Centrală.

 

Astfel, pentru protejarea mediului acvatic din Râul Mureș: 

 • Se monitorizează ihtiofauna prin metode moderne.
 • Este în curs de proiectare și realizare o scară de pești modernă, funcțională, la nivelul barajului de prize, pentru toate speciile de pești, în vederea menținerii conectivității longitudinale a Râului Mureș.

Impactul socialPrezentare generala Proiect CCTG

Realizarea unei centrale electrice noi constituie un angajament pe termen lung față de zona Iernut, asigură locuri de muncă în zonă și reprezintă o investiție substanțială pentru economia locală.